Първично публично предлагане на ИмПулс I АД

 

„ИмПулс I“ АД е акционерно дружество, чиято дейност е фокусирана в бизнес и инвестиционни дейности, включително свързани с придобиване и управление на дялови участия. Мисията на новото дружество е да популяризира дяловото инвестиране сред българските инвеститори и да им даде възможност да участват в български или свързани с България:

  • Растящи (growth stock) публични и непублични компании;
  • Компании в сектори с двуцифрен ръст на продажбите в глобален мащаб;
  • Дружества, разпределящи редовно дивидент (dividend stock);
  • Сектори, формиращи над 70% от растежа на българската икономика (IT, FinTech, модерна търговия, бързооборотни стоки, транспорт и логистика и др.)

Фокусът на дейността на „ИмПулс I“ АД е да постига нарастване размера на направените инвестиции, чрез прилагане на дългогодишен опит, знания и инвестиционни правила и изплащане на текущ доход към своите акционери под формата на дивидент в размер на 90% от печалбата на дружеството, която не включва ефектите от преоценки на инвестиции. 

На проведено заседание на Комитета по управление на пазар BЕAM по Протокол № 13/23.06.2021 г. е взето решение за допускане до търговия временна емисия акции, издадена от ИмПулс I АД-София, ISIN код BG1500002214, с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 5 334 000 обикновени безналични акции клас „А“.

Резюме на предлагането

Eмитент                ИмПулс I АД
Основна дейност                                                                                                                                               Инвестиране в растящи и дивидентни български или свързани с България  компании, опериращи в иновативни и бързоразвиващи се икономически сектори;
Нови акции, предмет на предлагане 5 334 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции клас „А“.
Номинална стойност на 1 акция 1 лв.
Емисионна стойност на 1 акция от 1.00 до 1.10 лв.
Условие за успех на емисията Минимум 500 000 акции
Типове поръчки лимитирана/пазарна
Борсов код IMP1
Мениджър на емисията / Съветник BEAM пазар ИП Карол АД
Продължителност на предлагането Една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно 07.07.2021 г.
Приоритет на дребните инвеститори 09:30 - 10:10 ч. е диапазон за въвеждане на поръчки до 10 000 акции на инвеститор
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата                           07.07.2021 г.

 

Конкретните условия на предлагането, можете да видите в съобщението, относно публичното предлагане на акции на ИмПулс I АД

На 08.07.2021 г., Емитентът е заявил за търговия на пазара „BEAM “ права върху записаните акции. Във връзка с горното Документът за допускане е допълнен с информация, относно  намерението за издаване на права върху записаните акции, рисковете, свързани с тях, и условията и реда за прехвърлянето им. С допълнения Документ за допускане може да се запознаете в секция "Документи" на настоящата страница. 

Временната емисия права върху записани акции е допусната до търговия на пазар BEAM, с решение на  Комитета по управление на пазар BЕAM от 08.07.2021 г., като определената  начална дата за търговия с правата е 12.07.2021 г. (понеделник).  Правата ще се търгуват до датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, като последния ден на търговия ще бъде оповестен допълнително на тази страница и web страниците на Емитента и пазара BEAM. С подробности относно решението за допускане до търговия може да се запознаете на уебсайта на Българска фондова борса.

 

Как да участвате в първичното публично предлагане  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 07.07.2021 г.  Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет, пред лимитираните поръчки. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона. 

Подробна информация как се провеждат аукциони на БФБ можете да намерите в тяхното "Ръководство на потребителя" 

Подробно описание как да пуснете поръчка през мобилното приложение Karoll Broker можете да намерите в документа ""Подаване на заявки за участие"" в секцията с основна информация и документи. 

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

 

Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути.

 

Презентация за инвеститори:

На 29 юни в офиса на ИП Карол се проведе презентация, по време на която Николай Мартинов и Виктор Манев разказаха повече за ИмПулс I, за целите и плановете на дружеството относно търсения от публичното предлагане капитал. Можете да гледате запис от презентацията на този линк:

 

 

 

Медиите за Импетус Капитал:

Резултати

Съобщение - Резултати от ППП - "Импулс I" АД 

Основна информация

Презентация на "ИмПулс I" АД 

Видео от презентацията пред инвеститори

Подаване на заявки за участие

Документи

УВЕДОМЛЕНИЕ за вписване в Търговския регистър и последен ден на търговия с временна емисия 

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на акции на Импулс I АД

Допълнен документ за допускане

Документ за допускане на емисия акции

"Ръководство на потребителя" за провеждане на аукциони на БФБ

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg