Ръководство за търговия с акции

Основна информация за търговията с акции на БФБ


На БФБ се извършва търговия с акции на някои от най-големите български компании, както и на редица по-малки дружества. Платформите за търговия с акции дават достъп до тези както на големите институции, така и на индивидуалните инвеститори.

За да извършвате търговия с акции на компании от БФБ е необходимо е да сключите договор с лицензиран от Комисията за финансов надзор (КФН) инвестиционен посредник. При избора на посредник - проучете набора от услуги, които ще можете да използвате като клиент, таксите и комисионните при търговия с акции, платформите за търговия с акции, експертизата на посредника на финансовите пазари и репутацията му.

Запознайте се предварително с договора за брокерски услуги и с тарифата на посредника. След сключването на договор за брокерски услуги - открива се сметка при посредника и получавате сертификат за достъп до платформата за търговия с акции. По сметката ви се отчитат паричните средства и ценните книжа, които сте закупили. Можете да захраните брокерската си сметка за търговия с акции с парични средства в брой на касите на Карол (ако са до 5 000 лева) или с банков превод за по-големи суми. Ако имате парични средства или ценни книжа в друг посредник, или на сметка в Централен депозират, можете да ги прехвърлите безплатно по сметката си в Карол като подадете заявление за това в офис на Карол.

Чрез разработената от нас платформа за търговия с акции на българския капиталов пазар - Карол Брокер - получавате информация в реално време за актуалните котировки на БФБ, сключените сделки, състоянието на портфейла ви, важни новини и още много полезна информация. За да улесни клиентите си, инвестиционен посредник Карол осигурява напълно безплатно и достъп до онлайн и мобилната версия на платформата.

Едно от предимствата при търговия с акции на българския капиталов пазар е наличието на публична информация за дейността на компаниите и финансовите им резултати. Публичните компании са задължени да публикуват финансовите си отчети на тримесечна база, да свикват общо събрание на акционерите и да оповестяват всяка значима информация за дружеството, която би се отразила на финансовата оценка за компанията. Можете да намерите финансовите отчети на публичните дружества в сайта x3news.com, в раздел счетоводни отчети на емитентитe в сайта на БФБ, или в корпоративните сайтове на компаниите. За да дадем най-доброто на инвеститорите, които извършват търговия с акции на БФБ, в Карол Брокер даваме достъп до ключови финансови коефициенти и отчети на всички публични компании в България, включително и до база данни с исторически отчети.

Освен финансовите отчети и коефициенти и историческото представяне на компаниите, съветваме инвеститорите да имат предвид ликвидността на компаниите при търговия с акции, качеството на мениджмънта, яснотата и изчерпателността на информацията, която дружеството предоставя, политиката към миноритарните акционери. Всяко инвестиционно решение за търговия с акции следва да е базирано на задълбочен анализ и проучване на компанията, сектора, в който оперира, и макроикономическите фактори, които биха оказали влияние на дейността й.

 

Какво трябва да знаем за по-успешна търговия с акции на БФБ?

  • Корпоративните събития

Следете внимателно важната информация, оказваща влияние на търговията с акции, относно всяко борсово търгувано дружество - тя се публикува на предварително обявено от дружеството място в интернет. Списъкът на местата, където дружествата публикуват регулярната и вътрешна информация, се намира на началната страница на сайта на БФБ.

  • Аукционите на БФБ

Те често предоставят добри възможности за добри сделки, тъй като именно по време на аукционите се формират цени, които съществено се отклоняват спрямо предходните такива, на които е протичала търговията с акции. (в платформата Karoll Broker аукционите могат да се следят чрез прозореца "Борса - Състояния - информация")

При участие в аукцион (прекъсване за нестабилност при търговия с акции или отварящ и закриващ аукцион) най-важното, което трябва да се има предвид, е начинът, по който се формират цените по време на аукцион. Системата КСЕТРА определя при аукцион тази цена, при която изпълнимият обем е най-голям. По време на аукциона системата показва каква би била цената, количеството, както и излишъка и неговата посока (ако има такъв), ако в съответния момент приключи аукционът. Следете внимателно тези параметри – ако сте въвели изпълнима поръчка в аукцион и забележите, че излишъкът нараства с по-малко количество от това на аукциона, но цената остава непроменена, това най-вероятно означава, че е сложена друга поръчка, която ще бъде удовлетворена преди вашата и след приключване на аукциона за вас ще останат по-малко бройки. Знаейки, че цената се определя при това ниво, при което количеството ще бъде най-голямо, и следейки внимателно цената, количеството и излишъка, вие може лесно да прецените кой е най-добрият за вас начин за участие в съответния аукцион. При динамични аукциони с много участници ви съветваме да въвеждате лимитирани поръчки в последните секунди преди приключване на аукциона и след това да имате готовност бързо да променяте параметрите по тях, ако е необходимо. Допълнителни разяснения за търговията с акции може да намерите тук или да се свържете с наш брокер за съдействие.

  • Дните за преоценка

Може би вече сте забелязали, че в края на отчетните периоди (края на всяко календарно тримесечие) цените се покачват. Това се дължи на засилените покупки от страна на някои институционални инвеститори с цел да се постигне по-висока цена в края на съответния период. Не може да се каже кога и кои компании е възможно да поскъпнат в края на някое тримесечие, но внимателното следене на пазара в тези периоди може да ви насочи към по-печелившите възможности при търговия с акции на БФБ.

  • Най-добрите цени купува и продава

Ако при търговия с акции се притеснявате от сделки с много малки количества, избягвайте да въвеждате поръчки, които са с най-добрите цени купува или продава. Гледайте преди вас да има поне една въведена поръчка, за да може тя да „поеме” по-малките сделки, а вие да сключите сделка, ако има търсене или предлагане за по-голям обем.

  • Дейтрейдингът е разрешен на БФБ

Чрез Карол Брокер можете безпроблемно да откривате и закривате позиции в рамките на един и същи ден. Възползвайте се изцяло от възможностите за печалба, които предоставя търговията с акции на БФБ, дори и само в рамките на деня.

 

Запознайте с нормативната рамка около търговията с акции на БФБ:

 

Други полезни връзки за търговия с акции на БФБ

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg