Българска Фондова Борса - София АД (БФБ)

Българска Фондова Борса – София АД (БФБ) е публично дружество, което предоставя възможността на банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионно-осигурителни дружества, застрахователни дружества и други компании или индивидуални инвеститори да купуват или продават акции на публично търгувани акционерни дружества, на дружества със специална инвестиционна цел, на инвестиционни фондове, облигации, компенсаторни инструменти и други не толкова популярни финансови инструменти.

Основният стремеж на БФБ към инвеститорите е свързан с осигуряването на равен достъп до пазарна информация и еднакви условия за участие в търговията с ценни книжа, а към българския бизнес – да утвърди фондовата борса като основен инструмент в икономиката, когато се търсят източници на финансиране.

За да инвестирате в акции на дадена българска компания, последната трябва да е листната на БФБ. Всяка борса, включително и БФБ, има административен адрес, но в днешно време пазарите са свързани по-скоро не с физическата си локация, а с електронни мрежи, които дават възможност на инвеститорите да извършват сделки изцяло по онлайн път, увеличават скоростта на търговията и намаляват разходите по покупко-продажба на ценни книги.

Търсенето и предлагането на БФБ, както и на всички фондови борси, се влияе от множество и различни фактори, които, както и във всички други свободни пазари, формират цената на акциите.

Обикновено не е задължително всички сделки на БФБ да се извършват на борсата. Някои сделки се извършват на така наречения „извън регулиран пазар“, често използван за регистрация на предварително договорени сделки, сделки по търгови предлагания, репо сделки и други.

Основни функции на БФБ:

  • Набиране на капитал за бизнеса

  • Превръщане на спестяванията на хората в инвестиции

  • Улесняване на растежа на фирмите

  • Споделяне на печалбите на бизнеса

  • Подобряване на корпоративното управление

  • Създаване на инвестиционни възможности пред малките инвеститори

  • Барометър на икономиката

Полезни връзки:

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg