Защита на Вашите активи

Ние в инвестиционен посредник Карол осъзнаваме, че сигурността на личната информация и защитата на клиентските активи са от особено значение за нашите клиенти и прилагаме всички необходими мерки за тяхната сигурност.

Всички клиентски активи са защитени от Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, действащ при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа (наричан по-долу за краткост "Фонда") осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник чрез набраните във Фонда средства, в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фонд изплаща компенсация за неудовлетворени клиентски вземания, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия. За клиентски активи се считат паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционен посредник, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него инвестиционни услуги според Закона за пазарите на финансови инструменти, включително лихви, дивиденти и други подобни плащания.  

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от  40 000 лева.

Допълнителна информация относно дейността на Фонда може да бъде намерена на: www.sfund-bg.com

 

Вижте нашите 10 съвета за подобряване на Вашата сигурност!

 

10 съвета за сигурността Ви

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 200

e-mail: office@karoll.bg