Често задавани въпроси на БФБ 

 

Банкови сметки, плащания и парични транзакции

 

1. По коя сметка трябва да преведа пари, за да търгувам на БФБ?

Информация относно банковите сметки за превод на пари за търговия на БФБ и на международните пазари, както и относно изискуемото съдържание на подаваните платежни нареждания, можете да намерите в секция банкови сметки.

2. Как мога да захраня пари в Карол Брокер и как мога да изтегля пари от Карол Брокер?

Можете да внесете или изтеглите парични средства на каса в брой в офисите на Карол, като съгласно законовите разпоредби касовите операции с ваши сметки за търговия на БФБ са допустими в рамките на до 5 000 лв на ден, а суми, надвишаващи този размер, се трансферират по банков път. Превеждането на суми от сметката ви за търговия на БФБ в Карол става само и единствено към ваша лична банкова сметка в лева, като следва да имате предвид, че паричен превод към сметка на трето лице е невъзможен.

3. Може ли трето лице да преведе пари, с които да бъде захранена сметката ми в Карол Брокер?

Да. ако сметката Ви е открита на място в офис на ИП „Карол“ АД. Когато използвате дистанционен метод за откриване на сметка в ИП „Карол“ АД, преводите трябва да са от сметка на която сте титуляр. Повече подробности относно необходимото съдържание на подаваното платежно нареждане можете да намерите тук.

4. Кога внесените или преведените от мен пари ще бъдат отразени по сметката ми в Карол Брокер?

Внесените или преведените пари се захранват в платформата Карол Брокер след постъпването им по сметката на Карол. Същите могат да бъдат захранени и незабавно, в случай че ни изпратите по факс или e-mail копие от платежното нареждане за осъществения паричен превод към Карол.

5. Как мога да прехвърлям средства между различните платофрми, предлагани от Карол?

Можете да прехвърляте средства между различните платформи, предлагани от Карол, чрез изрична заявка, подадена до нас посредством предварително верифициран от вас e-mail адрес или като използвате клиентската онлайн част в сайта на Карол.

6. Кога и как мога да си изтегля/получа парите от осъществени продажби на БФБ?

Парите от осъществени продажби могат да се изтеглят на каса или да бъдат преведени по личната ви банкова сметка най-рано в деня на сетълмент на сделките по извършените продажби - на втория работен ден, след датата на сключване на съответните сделки (T+2).

7. Как да получа полагащите ми се дивиденти и лихвени плащания?

Получените дивидентни и лихвени плащания, дължими за ценни книжа, държани по ваша клиентска подсметка при Карол, се захранват автоматично по Вашата сметка в Карол.

8. Къде мога да проверя дали имам получени дивиденти и лихви?

Можете да получите информация за всички финансови транзакции и постъпления за ценни книжа, държани по ваша сметка при Карол, като използвате вашата клиентска онлайн част в нашия сайт. При изрична заявка, отправена на e-mail адрес broker@karoll.bg или на тел. +359 2 4008 250, можете да получите и детайлна справка в електронен формат за всички ваши транзакции, осъществени чрез Карол. Справката се изпраща на предварително верифициран от вас e-mail адрес.

 

Трансфер на ценни книжа

 

1. Как мога да трансферирам акции от друг инвестиционен посредник към Карол и обратно? Какви са таксите?

Можете да прехвърлите акции от друг ИП към Карол и обратно чрез подписване на нареждане за получаване, съответно чрез подписване на нареждане за прехвърляне в някой от нашите офиси или посредством модула „Нареждане свободен текст” на платформата Карол Брокер. Карол не удържа такси за прехвърляне на ценни книжа от друг ИП към нас. Таксата на Карол за прехвърляне на финансови инструменти от ваша сметка в Карол към ваша сметка в друг инвестиционен посредник е в размер, посочен на страница "Сравнения с други брокери", за всяка трансферирана емисия финансови инструменти, без значение каква е тяхната пазарна стойност.

2. Имам акции на борсови компании от масовата приватизация, как мога да ги търгувам чрез моя Карол Брокер?

Акциите, закупени чрез масовата приватизация, могат да се търгуват чрез платформата, след като бъдат прехвърлени по клиентската ви подсметка в Карол. Прехвърлянето се осъществява чрез подписване на трансферно нареждане в нашите офиси, към което се прилага депозитарната разписка, удостоверяваща собствеността ви върху тези акции.

 

Откриване на сметка

 

1. Какви документи са ми необходими, за да сключа договор за търговия на БФБ (физическо лице и юридическо лице)?

На място в офис на ИП „Карол“ АД:

 • Физически лица - за да сключите договор за търговия на БФБ, е необходимо да представите ваш валиден документ за самоличност (лична карта, международен паспорт и други);
 • Юридически лица – необходимите документи за сключването на договор са: удостоверение за актуално състояние, учредителен договор/акт, валиден документ за самоличност на представляващия, валиден документ за самоличност на действителния/те собственик/ци, валиден LEI код на Юридическото лице (когато е приложимо), печат;
 • Упълномощаване – оригинал на нотариално заверено пълномощно, съдържащо представителна власт за извършването на разпоредителни действия с финансови инструменти, валиден документ за самоличност на действителния/те собственик/ци на Юридическото лице, валиден документ за самоличност на упълномощителя.

*Изискуем минимум от 100 BGN при откриване на сметка за електронна платформа за търговия с финансови инструменти Карол Брокер.

2. Мога ли да открия сметка за търговия на БФБ дистанционно, без да идвам в офис на Карол?

Да. Можете да направите това, като сключите договор с Карол, посредством един от следните дистанционни методи:

 • чрез форма за заявка на уебсайта на ИП „Карол“ АД. Този метод е приложим само за откриване на сметка за електронна платформа за търговия с финансови инструменти в ИП „Карол“ АД. Правилата на ИП "Карол" АД за откриване на сметка чрез този метод може да видите ТУК;
 • чрез размяна на необходимите документи по имейл адрес, подписани с квалифициран електронен подпис, издаден на Ваше име по реда, предвиден в Закона за електронния документ и електронния подпис. Правилата на ИП "Карол" АД за откриване на сметка чрез този метод може да видите ТУК;
 • чрез размяна на необходимите документи в оригинал на хартиен носител с нотариална заверка на подписа, положен върху договора, съпътстващите го приложения, декларации и идентификационни документи; Правилата на ИП "Карол" АД за откриване на сметка чрез този метод може да видите ТУК;
 • чрез размяна на необходимите документи в оригинал на хартиен носител  с представяне на удостоверителен документ в оригинал и не по-стар от 6 месеца, издаден от банка, в уверение на това, че сте титуляр на валидна банкова сметка в тази банка; Правилата на ИП "Карол" АД за откриване на сметка чрез този метод може да видите ТУК;

*Изискуем минимум от 100 BGN при откриване на сметка за електронна платформа за търговия с финансови инструменти Карол Брокер.

**В изброените дистанционни методи, НЕ е позволено откриването на реална сметка за търговия с пълномощник. За повече информация моля да се свържете с нас.

 

3. Как са защитени парите и финансовите инструменти, които съхранявам в Карол?

Вашите активи, съхранявани в Карол, са защитени от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, действащ при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Повече информация можете да намерите в секция "Защита на Вашите активи".

 

Инсталация , обновяване и проблеми свързани с платформата Karoll Broker

 

1. Как да инсталирам/актуализирам платформата Карол Брокер и трябва ли да имам мощен компютър, за да ползвам платформата?

Информация за системните изисквания, за начина на инсталация и актуализация, в зависимост от използваните устройства, можете да в секцията на платформата Karoll Broker.

2. Защо достъпът до Karoll Broker се осъществява с персонален сертификат?

С цел постигането на максимална сигурност, достъпът до платформата се осъществява посредством потребителско име и парола, като комуникацията е криптирана чрез използване на електронен сертификат.

3. Мога ли да използвам платформата Карол Брокер на повече от един компютър или мобилно устройство?

Персоналният електронен сертификат, който ви осигурява достъп до платформата, може да бъде инсталиран на неограничен брой компютри и устройства. Едновременното използване на платформата чрез един и същи сертификат на повече от един компютър не е позволено.

4. Мога ли да използвам Karoll Broker от работното си място в офис или банка?

Тъй като платформата Karoll Broker е самостоятелно приложение, което трябва да се инсталира на вашия компютър, вие трябва да имате нужните права като потребител, които да ви позволяват да инсталирате софтуер. Ако нямате необходимите потребителски права, ще е необходимо да се свържете със системния ви администратор. Освен това, за да осъществи връзка, платформата Karoll Broker трябва да има достъп до определени портове за комуникация, които е възможно да бъдат блокирани във вашата интернет среда. За отстраняване на проблеми с връзката, можете да се свържете с представител на Карол или със системнияв ви администратор.

5. Имам интернет, мога да зареждам интернет страници, електронна поща, Skype, но Karoll Broker не работи. Какво трябва да направя?

Karoll Broker е платформа за търговия на БФБ в реално време и предоставя пазарната информация (котировки, сделки) на своите потребители така, както тя е достъпна и за лицензираните брокери на БФБ. Това изисква интернет връзката ви да бъде постоянна и без съществени прекъсвания. Не е необходимо скоростта на самата интернет връзка да бъде бърза, колкото трафикът да бъде постоянен.

Възможно е настройките на защитната ви стена (Firewall) да не позволяват на Karoll Broker да работи нормално. Освен това Karoll Broker използва и допълнителен порт за комуникация, каквито интернет браузърите, Skype и други приложения не използват. С оглед на това - възможно е в определени моменти да изглежда, че имате интернет връзка, но на практика тя временно да е прекъснала или вашият интернет доставчик да е сменил  свободните портове за комуникация.

6. При стартиране на системата Karoll Broker - получавам съобщение за проблем с връзката (There is a problem with your connectivity. Please contact your application provider.). Какво трябва да направя?

Причините за проблем с връзката може да са няколко. На първо място, ако използвате Windows Vista или Windows 7 и User Account Control - настройката на операционната ви система е включена, тя ще пречи на Карол Брокер да се свърже. За повече информация относно използване на Karoll Broker под Windows Vista или Windows 7 може да намерите в долната част на секцията на платформата Karoll Broker.

Ако вашият случай не е такъв (не използвате Windows Vista или Windows 7 с включен User Account Control), проблем с връзката може да възникне, ако използвате платформата от защитена интернет среда, например работно място или друга мрежа, върху която има ограничения или защитна стена или от някаква публична мрежа (кафета, търговски обекти, паркове с безплатен WiFi и др.). Ако е така, вариантите са да се свържете със системния ви администратор, за да ви разреши достъп.

7. Може ли Karoll Broker да работи на моя Mac компютър?

Да. За целта е необходимо да инсталирате виртуална операционна система Windows на вашия Mac.

 

Такси и комисиони

 

1. Има ли такса за използването на платформата Карол Брокер?

ДА, месечна такса за поддръжка на брокерска сметка в размер на  1.20 лв.  (с ДДС)

2. Какви допълнителни разходи ще плащам, освен комисионите за поддръжка търговия?

При търговия на Българска Фондова Борса - София АД, клиентите на ИП "Карол" АД не дължат допълнителни такси към БФБ - София АД и Централен депозитар АД. Подробна информация относно комисионите и таксите, удържани от Карол, можете да намерите в секция "Такси и комисиони".

3. Дължа ли такси за съхранение на ценни книжа и/или пари в Карол?

Таксата за съхранение на ценни книжа в ИП "Карол" АД на практика представлява вноската Ви във Фонда за компенсиране на инвеститорите. Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Размерът и начинът на удържане на въпросната такса съгласно тарифата на ИП "Карол" АД е посочен по-долу, като следва да имате предвид, че Карол не прилага допълнителни надбавки над законовия размер на тези вноски:

 1. Попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средства (Гаранционен фонд)
 • 0.25% на годишна база от размера на клиентските парични средства съхранявани по подсметка при ИП Карол АД;*
 • 0,05% на годишна база от стойността на клиентските финансови инструменти, съхранявани по подсметка при ИП Карол АД;*

*Таксите за Гаранционен фонд се изчисляват на годишна база, но се удържат ежемесечно, до 5-то число на месеца следващ месеца на отчитане. Клиентите не дължат такса за попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средства ако заплатените комисионни към ИП Карол АД на месечна база надхвърлят двукратния размер на дължимата вноска за Гаранционен фонд.

**Kлиентите, отговарящи на условията за професионален клиент по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ, и изрично декларирали/ доказали това обстоятелство пред ИП Карол АД, не дължат такса „Попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средства (Гаранционен фонд)

4. Дължа ли такси за теглене или внасяне на пари в брой в Карол?

Съгласно законовите разпоредби, касовите операции по сметки за търговия на БФБ в ИП „Карол“ АД са допустими в рамките на до 5 000 лева на ден.

 • Такса за теглене в брой 0,2 % минимум 2.00 лв. ,
 • Без такса за внасяне на пари в брой.

5. Дължа ли такса при банков превод на средства от сметката ми в Карол към моя лична банкова сметка?

Такса от 1 лев за левов паричен превод на средства, налични във ваша сметка в ИП „Карол“ АД, към ваша лична банкова сметка. За ваша сметка са разходите по извършени валутни преводи и/или RINGS по ваше нареждане от сметката Ви за търговия на БФБ към ваша лична банкова сметка в чужда валута.

 

Търговия

 

1. Мога ли да използвам парите от продажби, осъществени на БФБ, за нови покупки в рамките на същия ден?

Да. Парите от продажба на ценни книжа на БФБ могат да се използват за покупки на други ценни книжа веднага след осъществяването на сделките по продажбите (още в рамките на същата борсова сесия).

2. Мога ли получа пари на заем срещу притежавани от мен търгуеми на БФБ акции?

Да. Можете да направите това като сключите договор за репо сделка с притежаваните от вас ценни книжа. За повече информация можете да се свържете с нас.

3. Мога ли да продавам на късо акции, търгувани на БФБ?

Да. Можете да продавате на късо акции чрез платформата Карол Брокер след подписване на договор за маржин покупки и къси продажби и при спазване на съответните нормативни изисквания и ограничения за осъществяването на такъв тип сделки.

4. Кога мога да подавам поръчки през Карол Брокер?

Можете да подавате поръчки чрез платформата Карол Брокер по всяко време, като поръчките, подадени след 17:30 часа, се въвеждат в търговската система на БФБ след 9:30 часа на следващия работен ден при спазване на съответния времеви приоритет.

5. Къде мога да намеря допълнителна информация за това как работи платформата Карол Брокер?

Можете да видите тази информация в ръководството на потребителя за работа с платформата Карол Брокер, както и в секция „Помощ” на платформата Карол Брокер.

6. Може ли да отменя или да се откажа от вече сключена сделка на БФБ сделка?

Сключените на БФБ сделки са неотменяеми.

7. Мога ли да търгувам чуждестранни акции през платформата Karoll Broker?

Karoll Broker е професионална платформа за търговия на Българска Фондова Борса. Можете да търгувате огромен набор от всякакъв тип инструменти на международните пазари, като използвате някоя от другите платформи, предлагани от Карол - Karoll Dealing, MetaTraderTrader Workstation.

8. Каква е разликата между Karoll Broker и Karoll WEB Broker ?

 • Karoll Broker е професионална платформа за търговия на БФБ, достъпът до която се осъществява след инсталация на специално разработено самостоятелно софтуерно приложение. Тя предоставя пълен набор от функционалности за търговия на БФБ, а така също и множество допълнителни функции като финансови показатели, графичен оператор, новини и пр.

 • Karoll Web Broker е уеб-базирано приложение за търговия, притежаващо почти всички функционалности на професионалната платформа Karoll Broker. Уеб приложението е предназначено за потребители, работещи в защитени интернет среди, където няма възможност за инсталация на самостоятелното приложение Karoll Broker.

9. Как мога да получа информация за финансовите показатели и/или анализи на компаниите, листнати на Българска Фондова Борса - София АД?

Информация за финансовите показатели на компаниите, листнати на Българска Фондова Борса - София АД, можете да получите чрез модул „Финансови показатели” на платформата Карол Брокер. Клиентите на Карол получават безплатно регулярно изготвяните от нас бюлетини, профили на компании и анализи, след като се абонират за тях.

10. Каква е разликата между поръчките от типа Immediate or Cancel (IOC) и Fill or Kill (FOK) в платформата Карол Брокер?

И двата вида поръчки или се изпълняват незабавно или се отменят, ако изпълнението им е невъзможно, но разликата между IOC и FOK е в това дали поръчките могат да се изпълнят частично или могат да се изпълнят само в пълен обем по отношение на броя финансови инструменти - IOC е моментална поръчка, която се изпълнява веднага за бройките, за които има насрещни изпълними поръчки, като останалата неизпълнена част от поръчката се отменя, докато FOK е моментална поръчка, при която, ако не може да има изпълнение в пълен обем, поръчката се изтрива веднага. Следва да имате предвид това, че FOK  може да се изпълни на много части и на различни цени, стига по този начин да се изпълнява целият обем, зададен в поръчката.

 
 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg