Ръководство за работа с Karoll Broker

Как по-добре да работим с платформата за търговия с акции на БФБ - Карол Брокер?

  • Бърза редакция на въведена от вас поръчка

Можете много бързо да редактирате въведена от вас поръчка, само като кликнете два пъти върху нея в прозореца Поръчки/Търсене в поръчки.

  • Моментално сключване на сделка, използвайки двоен клик

Платформата Карол Брокер ви дава възможност бързо да сключите сделка на БФБ - кликате два пъти върху котировката, срещу която искате да направите сделка. Двойният клик върху съответната котировка в прозореца Котировки копира параметрите на тази котировка и вие само трябва да потвърдите сключването на сделката или преди това да промените част от параметрите на поръчката си.

  • Подредете добре екрана на платформата си

Това ще ви даде възможност да следите много събития от пазара едновременно. Карол Брокер ви дава богат избор от варианти за подреждане на прозорците на екрана ви чрез контекстното си меню върху заглавната лента на прозорците.

  • Добре е да следите котировките и борсовите сделки едновременно на един екран

По този начин можете по-бързо да реагирате на случващото се на пазара. Съветваме ви да добавите и прозореца, който показва вашите собствени поръчки, за да имате още по-голяма гъвкавост и удобство. Разберете как да подредите екрана на платформата си.

  • Групирайте, когато следите котировките на много на брой компании

По-добре е да ги групирате в отделни портфейли/групи по определени от вас критерии. Използвайте именно критериите за групиране, за да дадете име на отделния портфейл.

  • Не претоварвайте екрана си с прекалено много информация

Изгубвайки се в многото числа и цифри, може да пропуснете интересно събитие на борсата.

  • Обръщайте внимание на срока на валидност на въвежданите от вас поръчки

По подразбиране, ако изрично не го промените, валидността на поръчката е еднодневна.

  • Айсберг поръчки

Платформата Карол Брокер ви дава възможност да въвеждате поръчки от типа айсберг. При тях видимото за останалите участници на пазара количество е значително по-малко от общото количество на вашата поръчка (също като айсбергите, при които върхът му е много малка част от общия му размер). Можете да използвате такъв тип поръчка и да скриете част от общото й количество, ако се притеснявате, че обемът акции на вашата поръчка може да повлияе на пазарните участници и това да ви попречи да сключите сделка. Имайте предвид следните ограничения за айсберг поръчката: минималната стойност на айсберг поръчката не може да бъде по-малка от левовата равностойност на 10 000 (десет хиляди) евро, а върховият обем следва да е минимум 5 % от общия обем на айсберг поръчката.

  • FOK и IOC поръчки

Тъй като тези поръчки са моментални поръчки, т.е. изпълняват се или се изтриват още в момента на въвеждането им, можете да ги използвате много умело включително и за проверка, дали някой насрещен ордер е от типа айсберг. Например, ако искате да купите голямо количество акции, но видимото насрещното предлагане на желаната от вас цена не е достатъчно, а в същото време не искате да покажете на останалите участници на пазара колко реално е интересът ви за покупка, можете да използвате поръчка IOC, в която да въведете търсения от вас пълнен обем акции на желаната цена. По този начин, ако насрещната оферта е айсберг, вие ще купите желаните от вас акции изцяло или в по-голям обем от видимия на пазара. В противен случай, ще купите само видимото количество акции, а неизпълнената част от поръчката ви моментално се отменя и тя няма как да се види от останалите участници от пазара.

  • Стоп поръчки

Стоп поръчките се използват, за да лимитират печалбата ви или да ограничат загубата ви по дадена позиция. При тях въвеждате стоп-цена, при достигане на която системата ще въведе предварително подготвена от вас поръчка за покупка или продажба на акции. Имайте предвид следните ограничения за стоп-поръчките: при стоп-поръчка за покупка - стоп-цената не може да бъде по-ниска от цената на последната сключена сделка на борсата. Стоп-поръчките за покупка се използват за автоматично покриване на къси позиции; при стоп-поръчка за продажба - стоп-цената не може да бъде по-висока от цената на последната сключена сделка на борсата. Стоп-поръчките за продажба се използват за автоматично покриване на дълги позиции. При въвеждане на стоп-поръчки имайте предвид рисковете, породени от ниската ликвидност на БФБ.

 

Ръководство за работа с Карол Брокер

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg