BEAM пазарът за растеж на малки и средни компании (МСП), организиран от Българска Фондова Борса (БФБ) 

Капиталовият пазар може да бъде платформа за реализирането на бъдещите бизнес планове на една стартираща компания. Това важи с пълна сила и за новия пазар за растеж BEAM, организиран от Българската фондова борса (БФБ), където малки и средни предприятия получават възможността да си осигурят финансиране при облекчени условия.

Какво представлява пазарът BEAM?

 • Bulgarian Enterprise Accelerator Market (BEAM) е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за алтернативно финансиране на дейността на малките и средни предприятия в България при по-облекчени изисквания, които намаляват значително административната тежест;
 • Подготвително ниво преди излизането на дружеството на фондовата борса;
 • Начин за реклама и популяризиране на продуктите и услугите на компанията в бизнес средите в България и чужбина;
 • Притегателна сила за институционални инвеститори поради подобрена ликвидност, пазарно ценообразуване и информационна прозрачност.

Какви възможности предлага BEAM пазарът?

 • Набиране на капитал до 3 млн. евро без необходимост от изготвяне на Проспект, който да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор;
 • Възможност за издаване на обикновени акции, варанти, облигации, права и депозитарни разписки;
 • Последващо прехвърляне на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания;
 • Повишена ликвидност за акционерите, които разполагат с пазар, на който могат да продадат активите си бързо и при сравнително ниски транзакционни разходи;
 • Лесно откриваема и прозрачна цена, която зависи единствено от търсенето и предлагането на ценната книга;
 • По-ниски изисквания за прозрачност в сравнение с регулирания пазар;
 • Търговия, освободена от данък печалба. 

За кои компании е предназначен?

 • Малки и средни предприятия, регистрирани като акционерни дружества в страната и чужбина;
 • Подходящ за компании в начална фаза на развитие без финансова и бизнес история, които обаче имат добри и иновативни идеи, и перспективни бизнес планове;
 • Подходящ и за компании във фаза на растеж със съществуващ бизнес модел и продуктово портфолио, които търсят допълнително финансиране за развитие на своята дейност;
 • Няма изисквания по отношение на минимален приход и/или печалба. 

Основни изисквания към компаниите

 • Акциите трябва да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред, както и да са регистрирани в депозитарна институция;
 • За прехвърлянето на ценните книжа да не са предвидени ограничения или условия;
 • На този пазар не могат да се търгуват компании, които вече са листвани на Основния пазар на БФБ, но не съществува ограничение за компании, търгувани на борси в страните членки на Европейския съюз;
 • В учредителните документи трябва да са предвидени специални текстове, касаещи допускането на акциите им до търговия на пазара BEAM;
 • Сключено споразумение с одобрен от борсата съветник, за срок най-малко 2 години след първоначалното допускане на издадени от него инструменти за търговия;
 • Одитиран финансов отчет за предходната финансова година;
 • Прогнозни баланс, ОПР и ОПП за годината на листването;
 • LEI, FISN, CFI, ISIN кодове;
 • Одобрен от БФБ документ за допускане до търговия.
 • С листването на пазара BEAM компанията не придобива публичен статут, което води до облекчени изисквания при разкриване на информация, свикване на общи събрания, отчетност и преминаване на съществени прагове в акционерния капитал. 

Какво можем да направим за Вашата компания

Ролята на ИП Карол АД в процеса по листване на една компания на пазара BEAM е да бъде съветник по емисията и неин инвестиционен банкер. Бяхме първият съветник, съумял да извърви успешно процедурата по листване на пазара за растеж. Професионалистите в нашия екип разполагат с необходимата eкспертиза и ще Ви съдействат във всички съпътстващи процеса стъпки. В рамките на нашата дейност като съветник и инвестиционен банкер ние ще:

 • Оценяваме дали компанията отговаря на изискванията на БФБ за допускане до Пазара за растеж;
 • Консултираме относно всички правни и фактически действия по преобразуване на дружеството в акционерно съгласно Търговския закон, Правилата на БФБ и другата приложима нормативна уредба;
 • Осъществяваме процедурата по регистриране на емисиите финансови инструменти в Централен депозитар и издаване на съответните регистрационни кодове – ISIN, FSIN, CFI, LEI;
 • Изготвяме пълен пакет документи за допускане до търговия на финансовите инструменти на Пазар за растеж, вкл. Документа за допускане, съгласно изискванията на БФБ и Правилата на пазара BEAM;
 • Оказваме пълно съдействие на дружеството пред БФБ в процеса на одобрение на документите за допускане на финансовите инструменти за търговия;
 • Консултираме дружеството относно подготовка и реализация на рекламно-информационна кампания за предстоящия старт на търговията с финансовите инструменти;
 • Администрираме процедурата по регистрация на емисиите финансови инструменти за търговия на БФБ;
 • Администрираме процедурата по стартиране на същинската търговия с финансовите инструменти;
 • Администрираме цялостната процедура по увеличение на капитал и емитиране на нови емисии финансови инструменти;
 • Консултираме дружеството относно задълженията му, предвидени в Правилата на Борсата и в приложимото законодателство;
 • Подпомагаме, консултираме и постоянно следим за изпълнението на задълженията на дружеството, определени в Правилата на Борсата и приложимото законодателство;
 • Консултираме дружеството във връзка установяването и прилагането на подходящи механизми, мерки и процедури, осигуряващи изпълнението на задълженията;
 • Своевременно информираме Борсата относно изпълнението на законовите изисквания от страна на дружеството.

При въпроси и допълнителна информация, моля не се колебайте да ни потърсите на:

Tелефон: 02 / 4008 260

E-mail: broker@karoll.bg 

  

Централен офис

Централен офис София

ул. Златовръх 1 
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 260

Еmail: broker@karoll.bg