Публично предлагане на "Болерон" АД

„Болерон“ АД е софтуерна компания разработваща платформа за дигитално застраховане, из­ползвана от лицензирания застрахователен брокер „Болерон Консултинг“ EООД. Застра­хователната платформа е специално създа­дена да предоставя на клиентите си бърз, лесен и прозрачен онлайн процес за сключване на разнообразни видове застраховки от различни застрахователи. Тя е и първата на пазара в България, която пусна онлайн застраховка "Живот" в България. Компанията оперира на българския пазар от началото на 2020 година и към момента предлага 28 застрахователни продукта на 11 застрахователни компании, като "Автокаско", "Гражданска отговорност", "Пътуване в чужбина", "Планинска застраховка", "Застраховка имущество", "Екстремни спортове", "Здравна застраховка" и "Застраховка живот".

„Ние направихме така, че застрахователните полици да бъдат винаги в джоба ви, във вашия смартфон“, казва Александър Цветков, изпълнителен ди­ректор на „Болерон“ АД.

 

Предстои публично предлагане на до 1 179 323 броя обикновени, поименни, безналични акции на БОЛЕРОН“ АД с номинална стойност 1 лев

Резюме на предлагането

Борсов код на временната емисия акции от предлагането

BLR1

Подаване на поръчки

Само на аукциона, който ще се проведе на 15.02.2024 година. Конкретните часове на фазите на аукциона са както следва:

 Pre-trade фаза от 9:30 до 10:10 часа местно време и Call фаза от 10:10 до 14:00 местно време, в рамките на които ще могат да се въвеждат, модифицират и отменят оферти за покупка;

Freeze фаза, по време на която не могат да се въвеждат, модифицират и отменят оферти за покупка, както и Фаза на определяне на цената – от 14:00 часа местно време;

Начин на подаване на поръчки

директно чрез поръчка в електронната платформа за търговия на БФБ Karoll Broker или на място в офисите на ИП Карол АД;

Окончателна емисионна стойност

всички удовлетворени поръчки се изпълняват по определената в резултат от провеждане на аукциона единна емисионна стойност в рамките диапазона от 3.32 до 9.95 лева/акция;

Типове поръчки

Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена в диапазона от 3.32 до 9.95 лева/акция. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона цена на предлагането, в случай че тази цена е по-ниска или равна от подадената от него цена.;

Пазарна поръчка – съдържа общ акции, които бихте желали да запишете на единната емисионна стойност, която ще се формира след провеждане на акуциона в рамките диапазона от 3.32 до 9.95 лева/акция. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона единна цена на предлагането.

 

Метод на определяне на окончателната емисионна стойност: Всички удовлетворени поръчки се изпълняват по единна цена в рамките диапазона от 3.32 до 9.95 лева/акция след провеждане на акуциона на принципа на най-голям изпълним обем и най-малък излишък. Индикативна цена на аукциона, изпълним обем и излишък не се визуализират за пазарните участници за цялото времетраене на аукциона. Решението за цена и обем на изпълнение е на водещия мениджър по предлагането.

 

Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Пазарните поръчки се изпълняват с предимство пред лимитираните.

Описание на IPO аукциона

Комисиона: стандартната комисиона съгласно тарифата на ИП Карол АД за съответния клиент;

Поръчки за участие в аукциона чрез ИП „Карол“ АД се приемат само до размера на паричните средства, налични по клиентските подсметки на съответния клиент в ИП „Карол“ АД;

Акциите ще бъдат регистрирани за търговия на пазар BEAM, организиран от „Българска Фондова Борса“ АД след успешното приключване на предлагането.

 

Медиите за БОЛЕРОН:

 

Как да участвате в публичното предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД?

Стъпка 1: Сключвате договор за брокерски услуги с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси или онлайн. В случай че сключвате договор в наш офис, служителите ни ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни по ЗМИП, KYC, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути;

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Стъпка 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции, по банковата сметка на ИП „Карол“ АД, посочена в договора или в нашите изрични инструкции, изпратени чрез имейл до Вас;

Стъпка 3: Подавате поръчка за участие. Видове поръчки:

  • Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена в диапазона от 3.32 до 9.95 лева/акция;
  • Пазарна поръчка – съдържа общ акции, които бихте желали да запишете на единната емисионна стойност, която ще се формира след провеждане на акуциона в рамките диапазона от 3.32 до 9.95 лева/акция.

Стъпка 4: Придобитите акции ще бъдат налични за търговия след успешното приключване на подписката, регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД и обявяването на дата на начало на търговия с тях от страна на Българска Фондова Борса.

 

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.