Търгово предложение от „КАРОЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД към останалите акционери на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13), „Карол Инвестмънт“ ЕАД, в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение към останалите акционери на “Адванс Екуити Холдинг“ АД, с което изпълнява задължението си по чл. 149, ал.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява за резултатa от търговото предлагане, което приключи на 23.11.2021 г.,  както следва:

Акционери, приели търговото предложение: 14  акционера с общ брой акции: 636 032

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките „Карол Инвестмънт“ ЕАД ще притежава общо  (пряко и чрез свързани лица)   20 381 643  броя акции, представляващи  56.7  % от акциите с право на глас в общото събрание на Адванс Екуити Холдинг“ АД.

  


 

Търгов предложител: „Карол Инвестмънт“ ЕАД 

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: „Адванс Екуити Холдинг“ АД

Цена: 0.25  (двадесет и пет стотинки) лв. за 1 акция

Начална дата за приемане: 27.10.2021 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 23.11.2021 г.( включително)

 

„Карол Инвестмънт“ ЕАД изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК като отправя търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери в „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 26.10.2019 г., на интернет страницата https://www.infostock.bg/infostock/

 

Съобщение за търгово предложение

Търгово предложение (част 1)

Търгово предложение (част 2)

Становище на Съвета на ликвидатора на Адванс Екуити Холдинг АД

 

Акционерите, които желаят да приемат търговото предложение могат да подадат заявление за приемане до „Карол“ АД на следните адреси:

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 200

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Пл. Възраждане - София

бул. Христо Ботев 57, София 1303

Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 200

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Бургас

ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Мобилен: 0895 / 559 237

Е-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

ул. Преслав 20

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 052 / 617 919

GSM: 0895 / 559 236

Е-mail: office_varna@karoll.bg

 

Търговото предложение може да бъде прието и чрез подаване на писменото заявление за приемане до друг инвестиционен посредник, с който съответното лице има сключен договор за инвестиционни услуги. Инвестиционните посредници подават обобщена информация към ИП „Карол” чрез форма-образец (моля вижте секция „Инструкции към инвестиционните посредници по-долу“).

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на заявлението за приемане на търговото предложение зависи от тарифата на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане.

Упълномощеният инвестиционен посредник „Карол“ АД събира от приелите директно при него търговото предложение акционери стандартна комисионна за брокерски услуги.

Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, само преди крайната дата за приемане на предложението - 23.11.2021 г, чрез подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането. В този случай депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД се връщат на първоначално приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с нотариално заверено, изрично пълномощно. Писмените волеизявления за оттегляне на приемането се подават в офисите на инвестиционния посредник, чрез който акционерът е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник (в случай, че същият е различен от Карол АД) от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на „Карол” АД.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЯ


Инструкции към инвестиционните посредници

Заявления за приемане/оттегляне на търговото предложение от акционери на „Адванс Екуити Холдинг“ АД  могат да бъдат приемани от 27.10.2021 г. до 23.11.2021 г. В посочения период, инвестиционните посредници, до които са подадени заявки за приемане на търговото предложение изпращат на седмична база приложената форма-образец (в EXCEL-формат) за постъпилите заявления от техни клиенти на следния e-mail:

 

backoffice@karoll.bg

 

На 23.11.2021 г., в края на работния ден, инвестиционните посредници изпращат на посочения по - горе e-mail адрес обобщен списък на всички техни клиенти, приели търговото предложение, в електронен формат. Списъкът се изпраща и подписан и подпечатан, в оригинал,  на следния адрес:

Карол АД

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

На вниманието на г-н Ангел Рабаджийски

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:  +359 2 400 8 250

 

Форма образец за инвестиционните посредници

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка