26 ян. 2021

Данъчно третиране на капиталови печалби от акции притежавани от местни юридически лица

От началото на 2021 г. за местни юридически лица капиталови печалби от акции, реализирани не само на регулирани пазари в ЕС, но и в одобрени от ЕК пазари (например САЩ) се считат за необлагаеми доходи. Вижте извадката от Държавен вестник, брой 104 от 8.12.2020 г. по-долу. Пълният текст можете да видите тук. Моля, консултирайте се с данъчен експерт за повече яснота.

 

22. В § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби се създава буква „д“:

„д) с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от 12 юни 2014 г.).“

Назад към новините