ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЕМИСИЯ ОБЕЗПЕЧЕНИ ОБЛИГАЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД

 

На 02.06.2023 Съветът на директорите на ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД взе решение за емитиране на емисия корпоративни обезпечени облигации.

 

ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД е небанкова финансова институция с основна дейност предоставяне на заеми и финансови услуги към крайни клиенти.


Дружеството е лицензирано от Бългаската народна банка по силата на Закона за кредитните институциии.

От 2019 г. Дружеството е участник по Програма Косме+ на Европейски Инвестиционен Фонд (EIF) за финансиране на малки и средни предприятия в страната.

 

Параметри на емисията

Емитент

ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД

Мениджър на емисията

ИП Карол АД

Дата на аукциона на пазара BEAM

30.06.2023

Размер на емисията

до 2 500 000 евро /два милиона и петстотин хиляди евро/

Годишна лихва

550 базисни точки + шестмесечен EURIBOR при конвенция 30/360

Floor/Cap

Купон не по-нисък от 9.3 % и не по-висок от 10.5 %

Купон

Платим на всеки 6 месеца, изчисляван и дължим върху номиналната част от главницата

Срок до падежа

48 месеца

Oпция за обратно изкупуване (call option)

На датата на петото лихвено плащане по номинал плюс еднократна допълнителна лихва в размер на 9.3 %

Погасяване на главница

Амортизириуема – според погасителния план в края на тийзъра

Вид на облигациите

Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени

Брой на облигациите

до 2 500 облигации

Номинална стойност

1 000 евро

Емисионна стойност

От 1 000 евро до 1 100 евро

Ковенанти

Mаксимално съотношение Дълг/СК – 3x

Mинимален коефициент за покритие на лихвени плащания – 130%

Размер на обезпечение – не по-малко от 130% от стойността на вземаният по усвоената част на главницата

на облигацията с възможност за предоставяне на допълнително обезпечение.

Обезпечение

1) Вземания по ипотечни кредити, покриващи 130 % от усвоената главница с първа по ред ипотека в полза на Финансова къща Логос-ТМ АД;

2) Първи по ред залог върху всички парични средства в полза на облигационерите, налични по специално създадена за целта на емисията ЕСКРОУ сметка, открита в банката-довереник.

Механизъм на усвояване на облигационния заем

След приключване на предлагането на МСП BEAM, паричните средства по набирателната сметка сe прехвърлят в специално създадена за целта на емисията ЕСКРОУ сметка,

открита в банката-довереник. Съгласно договора за ЕСКРОУ сметка, банката по ЕСКРОУ сметката може да освобождава за усвояване средства от емисията към Емитента

само след като е надежно вписано обезпечението в полза на Облигационерите, съгласно условията на емисията.

Целево използване на средствата

Устойчиво увеличаване на кредитния портфейл на Дружеството

 

 

Примерен погасителен план в евро при конвенция 30/360 при минимална лихва

Купонно плащане

Брой дни в
лихвен период

Годишна лихва

Купонна лихва на
шестмесечна база

Сума на лихвено
плащане

Сума на главнично
плащане

Общо

Остатък

05.01.2024

180

9.30%

4.65%

47

0

47

1000

05.07.2024

180

9.30%

4.65%

47

0

47

1000

05.01.2025

180

9.30%

4.65%

47

0

47

1000

05.07.2025

180

9.30%

4.65%

47

0

47

1000

05.01.2026

180

9.30%

4.65%

47

100

147

1000

05.07.2026

180

9.30%

4.65%

42

140

182

900

05.01.2027

180

9.30%

4.65%

35

160

195

760

05.07.2027

180

9.30%

4.65%

28

600

628

600

Общо

 

 

 

338

1000

1338

 

 

Презентация пред инвеститори

На 20.06.2023 год. от 16:00 ч. ще се проведе презентация пред инвеститорите, по време на която от екипа на ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ АД ще разкажат повече за бъдещите ѝ цели и за плановете относно предложения облигационен заем.

 

ЗАПИС ОТ ОНЛАЙН ПРЕДСТАВЯНЕТО

 

Как да участвате в публичното предлагане

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на облигации най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 30.06.2023 год.. Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

 

Аукционът се провежда в състояние на ценови диапазон – между 1 000 и 1 100 евро за 1 облигация.

 

Удовлетворяването на поръчките „купува” се извършва от най-високата цена „купува” до определената цена „продава” (най-ниската цена, на която ще бъдат удовлетворени поръчки) от водещия мениджър, и е в пълния изпълним обем за този ценови диапазон.

 

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки „купува“) – лимитирана и пазарна. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето на тяхното въвеждане, докато за лимитираните поръчки приоритет е цената. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет, пред лимитираните поръчки. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани облигации, в рамките на аукциона. 

 

Подробна информация как се провеждат аукциони на БФБ можете да намерите в Документа за описание на БФБ.

 

Подробно описание как да пуснете поръчка през мобилното приложение Karoll Broker можете да намерите в документа Подаване на заявки за участие в секцията с основна информация и документи. 

 

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02 / 4008 250 или broker@karoll.bg.

 

Все още нямате брокерска сметка?

Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това. 

ОТВОРЕТЕ РЕАЛНА СМЕТКА

Подаване на заявка чрез мобилната версия на електронната платформа Karoll Broker за търговия на Българска Фондова Борса

Подаване на заявка чрез десктоп версията на електронната платформа Karoll Broker за търговия на Българска Фондова Борса

 

Наши служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията ни съгласно приложимото законодателство, включително ЗМИП, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути.

 

Последни новини

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка