Дивидентната доходност на БФБ е по-голяма от тази на банковите депозити

finansi-smqtaneКъде са парите в България? Финансовото богатство на българина е концентрирано предимно в банкови институции, но на фона на занижени лихвени проценти по банковите депозити, дивидентната доходност, която предлагат публичните компании на БФБ, изглежда по-рационалният избор за инвестиране на спестявания.

Поради плахото възстановяване на глобалната икономика, ръководителите на централни банки по света прибягнаха до инструменти за стимулиране растежа на БВП чрез програми за количествени увеличения. Какво ще рече това? Започнаха да се печатат нови пари, с които се  закупуват държавни ценни книжа, а целта е увеличението на ликвидността в икономиката.

До подобен ход прибягна и Марио Драги, президент на Европейската Централна Банка. През март 2015г. беше поставено началото на програмата за количествени увеличения, което доведе до негативен лихвен процент за банковите свръх резерви до -0.4%, и до основен лихвен процент за рефинансиране (main refinancing operations rate) на нулеви нива. Действията на ЕЦБ рефлектираха върху лихвените проценти, които банковите институции предлагат из цяла Европа, включително и в България.

grafic

В последствие, занижени лихвени проценти вече преобладават и в българските финансови институции. Според справка на Българската Народна Банка, лихвеният процент по депозитите на домакинства с падеж до 1 година бележи значителен спад – от 4.59% за януари 2013г. до 0.97% за първия месец на 2016г. Средният лихвен процент по депозити на домакинства с падеж до 1 година за 2013г., 2014г. и 2015г. възлиза съответно на 3.93%, 2.90% и 1.42%. Същият за първите 4 месеца на 2016г. е едва 0.75%, като по последни данни той се равнява на 0.62% за април 2016г.

bnbИзточник: БНБ

Вземайки предвид занижените нива на лихвите по банкови депозити, публичните дружества на Българска Фондова Борса, които изплащат дивидент, предоставят интригуваща алтернатива на българския гражданин, който търси къде да вложи своите спестявания.

Извадка на двадесет публични компании, които ще раздадат дивидент през настоящата (2016г.) година, показва, че средната доходност, която те предлагат, възлиза на 3.47%. Посочената дивидентна доходност надвишава няколкократно възвръщаемостта, която банките текущо предлагат. В допълнение, справката показва, че тази година сините чипове на БФБ, които влизат в състава на SOFIX, носят 3.38% дивидентна доходност на своите акционери. Средната доходност, която посоченият по-долу портфейл е донесъл за 2015г., е 1.32%, а доходността от началото на годината е 3.73%, като и по двата показателя той изпреварва SOFIX (-11,7% възвръщаемост за 2015г. и -1.8% от началото на 2016г. ).

Борсов код Компания Брутен дивидент за акция за 2015г. Последна цена Дивидентна доходност
0SP Спиди АД 1.13 36.50 3.10%
3JR Софарма АД 0.07 2.68 2.61%
3NB Неохим АД 0.80 53.50 1.50%
4KX Корадо България АД 0.18 5.20 3.46%
52E Елхим Искра АД 0.04 1.04 3.38%
59X Унифарм АД 0.15 4.20 3.57%
5ALB Албена Инвест Холдинг АД 0.15 7.75 1.94%
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 0.08 1.88 4.25%
5MB Монбат АД 0.28 7.40 3.78%
5MH М+С Хидравлик АД 0.22 4.90 4.49%
5SR Стара планина холд АД 0.21 4.09 5.04%
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 0.10 1.92 5.21%
6AB Албена АД 0.45 48.00 0.94%
6C4 Химимпорт АД 0.05 1.38 3.25%
6S6 Софарма имоти АДСИЦ 0.30 5.00 5.94%
AO0 БГ Агро АД 0.04 2.40 1.46%
OEA Елана Агрокредит АД 0.05 1.19 4.14%
SO5 Софарма Трейдинг АД 0.30 5.70 5.26%
T57 Трейс Груп Холд АД 0.15 5.48 2.69%
    средно 3.47%
    SOFIX средно (in bold) 3.38%

Източник: БФБ

Печеливша инвестиционна стратегия, залагаща на публични компании с висока дивидентна доходност, е позната на инвеститорите по целия свят като Dogs of the Dow, или “кучетата” на индекса Dow Jones. Стратегията включва равномерна инвестиция на портфейл в 8 или 10 от 30-те компании в индекса, чиято дивидентна доходност е най-голяма за текущата година. За 2016г. към тях попадат ценните книжа на Caterpillar, Chevron, IBM, Merck, Procter & Gamble, Verizon, Wal-Mart и Exxon Mobil. За определени периоди „кучетата“ предвождат цялата глутница с голяма преднина. Например, доходността от началото на годината, която селектираните високо дивидентни акции предлагат, възлиза на 14.14% спрямо едва 2.29% доходност на Dow Jones Industrial Average. Като повечето инвестиционни стратегии и тази довежда до ефективни и постоянни резултати, но в дългосрочен инвестиционен хоризонт от най-малко 50 години. Историческите данни показват, че „кучетата“ на Dow изпреварват доходността, която индекса предлага, със средно 3% на годишна база.

  Dow Jones Industrial Average Caterpillar Inc Chevron Corp IBM Corp Merck & Co Inc Procter & Gamble Co Verizon Communications Inc Wal-Mart Stores Inc Exxon Mobil Corp Средна YTD доходност на 8-те “Dogs of the Dow”
YTD as of 06.07.2016 2.39% 9.45% 15.13% 10.22% 9.81% 7.59% 22.31% 19.31% 19.33% 14.14%
Дивидентна доходност   4.14% 4.13% 3.69% 3.17% 3.14% 4.00% 2.73% 2.73% 3.47%

 Източник: Блумбърг

Поради липса на знания или скептицизъм обаче, инвестирането на капиталов пазар е опция, която е твърде подценявана от средностатистическия българин, търсещ къде да инвестира своя доход. Данни към 2012г. сочат, че структурата на финансовото богатство на домакинствата в глобален мащаб е предимно равномерно разпределена между банкови депозити (32%), ценни книжа (36%) и застрахователни резерви и инвестиции в пенсионни фондове (30%). В България процентното разпределение е предимно в полза на банковите депозити (77%), и застрахователни и пенсионни дружества (16%), а едва 2% от финансовите ресурси на сънародниците  ни са инвестирани на капиталов пазар.

2016 година предлага на българина ниски лихвени проценти по банкови депозити, правейки алтернативните форми на инвестиране по-търсени. Редно е българският инвеститор да насочи своя поглед към капиталовия пазар, особено във времена, когато дивидентната доходност на ценни книжа изпреварва лихвени проценти по банковите депозити, а дивидентните акции побеждават пазара.

 

struktura na finansovoto bogatstvo na domakinstvata w globalen mashtab

struktura na finansovoto bogatstvo na domkinstvata w bulgaria

Източник: UniCredit, OECD data, Credit Suisse, 2012

 

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.