Ваучерна схема за достъп на малки и средни компании (МСП) до финансиране на Българска Фондова Борса (БФБ)

От 15 октомври започна кандидатстването за ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар на малки и средни предприятия в рамките на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Документи могат да се подават за срок от 24 месеца, като не само малки и средни фирми, но и микро предприятия могат да участват в схемата. За целта компаниите трябва да имат сключен договор с лицензиран инвестиционен посредник. 

Какво представлява ваучерната схема?

 • Ваучерната схема представлява инициатива за популяризиране и улесняване на достъпа до финансиране от капиталовия пазар на технологични и иновативни МСП компании;
 • Зад инициативата стоят основните институции на капиталовия пазар в България – Комисия за Финансов Надзор, Българска Фондова Борса, Централен Депозитар, Инвестиционните посредници, Работодателските организации в България;
 • Администратор на програмата е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП); На уебсайта на агенцията можете да намерите и по-подробна информация за ваучерната схема
 • Българска Фондова Борса разработва специален сегмент, на който да се търгуват технологични и иновативни МСП компании;
 • Ваучерът представлява безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 000 лв. без ДДС, който покрива преките разходите по привличане на капитал от МСП на БФБ;
 • Набраният капитал при използването на ваучера трябва да бъде в размер на минимум  500 000 лв.;
 • Продължителността на процедурата по набирането на капитала е до 9 месеца;
 • 30 технологични и иновативни МСП компании ще могат да се възползват от инициативата.

Кой може да се възползва от ваучерната схема?

 • Всички МСП компании (под 250 служители, под 50 млн. евро оборот и под 43 млн. евро активи), които
 • Развиват своята основна икономическа дейност като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“;

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ;

J60 „Радио- и телевизионна дейност“;

J61 „Далекосъобщения“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“;

С11 „Производство на напитки“;

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С14 „Производство на облекло“;

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С24 „Производство на основни метали“;

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;

С31 „Производство на мебели“;

С32 „Производство, некласифицирано другаде“;

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Защо МСП да се възползва от инициативата?

 • Осигуряване на финансов ресурс за ускоряване растежа на компанията;
 • Постигане на оптимална капиталова структура чрез привличане на дялово финансиране - по-лесно преминаване през турболенции в икономиката;
 • Постигане на по-висока оценка на компанията спрямо частно финансиране;
 • Възможност за продажба на миноритарен дял от компанията;
 • Стратегия за изход;
 • 0% данък върху капиталовата печалба при продажба на компанията;
 • Престиж и разпознаваемост сред клиенти и партньори;
 • Привличане на стратегически партньор;
 • Стимулиране на ключови служители с акции с ликвидност и пазарна цена.

 

Кой се възползва вече?

Биодит Глобал Технолъджи АД е първата компания, която ще се възползва от ваучерната схема:

 • Биодит е водеща високотехнологична компания, специализирана в областта на развитие на решения за съвременна биометрична сигурност, базирани на биометрична идентификация;
 • Биодит е сочен като един от най-обещаващите производители на биометрични технологии в следващите 5 години за автомобилната индустрия в докладите на световни лидери в пазарните проучвания, като Technavio, Stratistics MRC, Research and Markets.
 • Компанията цели да набере до 2.0 млн. лева през пролетта на 2019г., с които да финансира експанзията си на външните пазари;
 • До този момент Биодит са ползвали финансиране от фондовете са дялови инвестиции NEVEQ и Impetus Capital;
 • Инвестиционен посредник по предлагането е Karoll.

Как да се възползва МСП?

 • За повече информация относно процедурата и подготовката за кандидатстване можете да се свържете с нас на office@karoll.bg или на телефон 02/4008 200 

 

Контакти

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Телефон: 02/4008 200

 E-mail: office@karoll.bg