Търгово предложение от „ВИАНД“ ЕАД към останалите акционери на „Свинекомплекс Николово“ АД

 

Търгов предложител: Вианд ЕАД

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: Свинекомплекс Николово АД

Цена: 0.930 лв. за 1 акция

Начална дата за приемане: 28.10.2019 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 25.11.2019 г.

 

На основание чл. 149а, ал. 3 от ЗППЦК „Вианд“ ЕАД едновременно упражнява правото по 149а, ал. 1 и изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 като отправя търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери в „Свинекомплекс Николово“ АД. Търговият Предложител притежава пряко 3 416 204 броя акции, представляващи 97.60% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово“ АД.

Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 25.10.2019 г., на интернет страницата investor.bg.

 

Съобщение за търгово предложение за акциите на „Свинекомплекс Николово“ АД

Търгово предложение за акциите на „Свинекомплекс Николово“ АД 

Становище на Съвета на директорите на Свинекомплекс Николово“ АД 

Приложения

 

Акционерите, които желаят да приемат търговото предложение могат да подадат заявление за приемане до „Карол“ АД на следните адреси:

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 200

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Пл. Възраждане - София

бул. Христо Ботев 57, София 1303

Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 200

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Бургас

ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Мобилен: 0895 / 559 237

Е-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

ул. Преслав 20

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 052 / 617 919

GSM: 0895 / 559 236

Е-mail: office_varna@karoll.bg

 

Търговото предложение може да бъде прието и чрез подаване на писменото заявление за приемане до друг инвестиционен посредник, с който съответното лице има сключен договор за инвестиционни услуги. Инвестиционните посредници подават обобщена информация към ИП „Карол” чрез форма-образец (моля вижте секция „Инструкции към инвестиционните посредници по-долу“).

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на заявлението за приемане на търговото предложение зависи от тарифата на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане.

Упълномощеният инвестиционен посредник „Карол“ АД събира от приелите директно при него търговото предложение акционери стандартна комисионна за брокерски услуги, в размер не по-малък от 20 лева.

Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер на „Свинекомплекс Николово“ АД, само преди крайната дата за приемане на предложението - 25.11.2019 г, чрез подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането. В този случай депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД се връщат на първоначално приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с нотариално заверено, изрично пълномощно. Писмените волеизявления за оттегляне на приемането се подават в офисите на инвестиционния посредник, чрез който акционерът е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник (в случай, че същият е различен от Карол АД) от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на „Карол” АД.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЯ


Инструкции към инвестиционните посредници

Заявления за приемане/оттегляне на търговото предложение от акционери на „Свинекомплекс Николово“ АД  могат да бъдат приемани от 28.10.2019 г. до 25.11.2019 г. В посочения период, инвестиционните посредници, до които са подадени заявки за приемане на търговото предложение изпращат на седмична база приложената форма-образец (в EXCEL-формат) за постъпилите заявления от техни клиенти на следния e-mail:

 

backoffice@karoll.bg

 

На 25.11.2019 г., в края на работния ден, инвестиционните посредници изпращат на посочения по - горе e-mail адрес обобщен списък на всички техни клиенти, приели търговото предложение, в електронен формат. Списъкът се изпраща и подписан и подпечатан, в оригинал,  на следния адрес:

Карол АД

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

На вниманието на г-н Ангел Рабаджийски

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:  +359 2 400 8 251 , +359 2 400 8 426, +359 2 400 8 263

 

Форма образец за инвестиционните посредници 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка