Търгово предложение “Варвара термал вилидж” АДСИЦ

 

Съобщение за резултати от приключило търгово предлагане

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13/2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, “Глобал Солар” ЕООД, ЕИК 201633548, в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ, ЕИК 206141426, със срок за приемане от 1 март до 28 март 2022 г., включително, уведомява относно следните резултати от търговото предлагане:

  • акционери, приели търговото предложение: 0;
  • акции, за които е налице приемане на търговото предложение: 0.

Не са налице основания за прилагане на чл. 157а и 157б от ЗППЦК.

 


 

Търгов предложител:  “Глобал Солар” ЕООД

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: “Варвара термал вилидж” АДСИЦ

Цена: 1.48 (един лев и четиридесет и осем стотинки) лева

Начална дата за приемане: 01.03.2022 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 28.03.2022 г.( включително)

 

Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 28.03.2022 г., на интернет страницата https://www.infostock.bg/

 

Търгово предложение

Становище на Съвета на директорите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ

 

Акционерите, които желаят да приемат търговото предложение могат да подадат заявление за приемане до „Карол“ АД на следните адреси:

 

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 201

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Пл. Възраждане - София

бул. Христо Ботев 57, София 1303

Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 201

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Бургас

ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Мобилен: 0895 / 559 237

Е-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

ул. Преслав 20

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 052 / 617 919

GSM: 0895 / 559 236

Е-mail: office_varna@karoll.bg

 

Търговото предложение може да бъде прието и чрез подаване на писменото заявление за приемане до друг инвестиционен посредник, с който съответното лице има сключен договор за инвестиционни услуги. Инвестиционните посредници подават обобщена информация към ИП „Карол”.

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на заявлението за приемане на търговото предложение зависи от тарифата на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане.

Упълномощеният инвестиционен посредник „Карол“ АД събира от приелите директно при него търговото предложение акционери стандартна комисионна за брокерски услуги, но не по – малко от 20 лева.

Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер на „Варвара термал вилидж” АДСИЦ, само преди крайната дата за приемане на предложението - 28.03.2022 г., чрез подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането. В този случай депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „Варвара термал вилидж” АДСИЦ се връщат на първоначално приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с нотариално заверено, изрично пълномощно. Писмените волеизявления за оттегляне на приемането се подават в офисите на инвестиционния посредник, чрез който акционерът е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник (в случай, че същият е различен от Карол АД) от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на „Карол” АД.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на търгово приложение

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ за оттегляне на приемане на търгово предложение

 

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка