Търгово предложение от „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД за закупуване на акции от останалите акционери на “СОФАРМА”АД

 


 

Търгов предложител: „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: „Софарма“ АД

Цена: 4.50 лева за 1 акция

Начална дата за приемане: 21.01.2023 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 17.02.2023 г.( включително)

 

Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 20.01.2023 г., на интернет страницата www.x3news.com

 

Търговото предлагне приключи на 17.02.2023 г.

Акционери, приели търговото предложение:  31 акционери с общ брой акции: 9 902 092

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ“ АД  ще притежава  пряко 47 502 092  броя акции, представляващи 35.24 % от акциите с право на глас в общото събрание на „Софарма“ АД и общо - пряко и чрез свързани лица 54 834 291 броя акции, представляващи 40,68 % от акциите с право на глас в общото събрание на „Софарма“ АД.

 

Приложения:

Съобщение по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК от 20.01.2023 г.

Становище на СД на „Софарма“

Търгово предложение

Устав на „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД

Финансови отчети на „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД за 2021

Финансови отчети на „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД за 2020

Финансови отчети на „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД за 2019

 

Акционерите, които желаят да приемат търговото предложение могат да подадат заявление за приемане до „Карол“ АД на следните адреси:

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.      

Tелефон: 02 / 4008 200

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Пл. Възраждане - София

бул. Христо Ботев 57, София 1303

Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 ч.

Tелефон: 02 / 4008 200

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Бургас

ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Мобилен: 0895 / 559 237

Е-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

ул. Преслав 20

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Tелефон: 052 / 617 919

GSM: 0895 / 559 236

Е-mail: office_varna@karoll.bg

 

Търговото предложение може да бъде прието и чрез подаване на писменото заявление за приемане до друг инвестиционен посредник, с който съответното лице има сключен договор за инвестиционни услуги. Инвестиционните посредници подават обобщена информация към ИП „Карол” (моля вижте секция „Инструкции към инвестиционните посредници по-долу“).

Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер само преди крайната дата за приемане на предложението – 17.02.2023 г, чрез подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането. В този случай депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на „Софарма“ АД се връщат на първоначално приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с нотариално заверено, изрично пълномощно. Писмените волеизявления за оттегляне на приемането се подават в офисите на инвестиционния посредник, чрез който акционерът е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник (в случай, че същият е различен от Карол АД) от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на „Карол” АД.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

APPLICATION FOR ACCEPTANCE AND WITHDRAWAL OF A TENDER OFFER


Инструкции към инвестиционните посредници

Заявления за приемане/оттегляне на търговото предложение от акционери на “Софарма“ АД могат да бъдат приемани от 21.01.2023 г. до 17.02.2023 г. В посочения период, инвестиционните посредници, до които са подадени заявки за приемане на търговото предложение изпращат на седмична база (в EXCEL-формат) за постъпилите заявления от техни клиенти на следния e-mail:

backoffice@karoll.bg

 

EXCEL - форма

 

*Ако не можете да отворите някои от прикачените файлове с Chrome, моля пробвайте през друг браузър.

 

На 17.02.2023 г., в края на работния ден, инвестиционните посредници изпращат на посочения по - горе e-mail адрес обобщен списък на всички техни клиенти, приели търговото предложение, в електронен формат. Списъкът се изпраща и подписан и подпечатан, в оригинал,  на следния адрес:

Карол АД

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

На вниманието на г-н Ангел Рабаджийски

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

+359 2 400 8 251
+359 2 400 8 426
+359 2 400 8 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка