Търгово предложение „Инвест пропърти“ АДСИЦ

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 и 3 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. 

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13), Mихаил Александров Петков, като търгов предложител по търгово предложение за закупуване на акциите с право на глас на всички останали акционери в „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, отправено на основание чл. 149 a, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа), уведомява за резултата от търговото предлагане, което приключи на 28.03.2022 г.,  както следва:

Акционери, приели търговото предложение: 10  броя акционери с общ брой акции: 59 900

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките Mихаил Александров Петков ще притежава общо  (пряко и чрез свързани лица)  1 621 896  броя акции, представляващи  97.33 %  от акциите с право на глас в общото събрание на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ.  

Цялото съобщение четете ТУК.

 


Търгов предложител:  Михаил Александров Петков

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: „Инвест пропърти“ АДСИЦ

Цена: 0.43  (четирдесет и три стотинки) за 1 акция

Начална дата за приемане: 28.02.2022 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 28.03.2022 г.( включително)

 

Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 25.02.2022 г., на интернет страницата https://www.investor.bg// 

 

Търгово предложение (част 1)

Търгово предложение (част 2)

Становище на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“ АДСИЦ

 

Акционерите, които желаят да приемат търговото предложение могат да подадат заявление за приемане до „Карол“ АД на следните адреси:

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 201

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Пл. Възраждане - София

бул. Христо Ботев 57, София 1303

Работно време: понеделник - петък 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа

Tелефон: 02 / 4008 201

Е-mail: info@karoll.bg

Офис Бургас

ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Мобилен: 0895 / 559 237

Е-mail: office_bourgas@karoll.bg

Офис Варна

ул. Преслав 20

Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа

Tелефон: 052 / 617 919

GSM: 0895 / 559 236

Е-mail: office_varna@karoll.bg

 

Търговото предложение може да бъде прието и чрез подаване на писменото заявление за приемане до друг инвестиционен посредник, с който съответното лице има сключен договор за инвестиционни услуги. Инвестиционните посредници подават обобщена информация към ИП „Карол”  (моля вижте секция „Инструкции към инвестиционните посредници по-долу“).

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на заявлението за приемане на търговото предложение зависи от тарифата на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане.

Упълномощеният инвестиционен посредник „Карол“ АД събира от приелите директно при него търговото предложение акционери стандартна комисионна за брокерски услуги.

Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер на на „Инвест пропърти“ АДСИЦ само преди крайната дата за приемане на предложението - 28.03.2022 г, чрез подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането. В този случай депозираните удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на на „Инвест пропърти“ АДСИЦ се връщат на първоначално приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с нотариално заверено, изрично пълномощно. Писмените волеизявления за оттегляне на приемането се подават в офисите на инвестиционния посредник, чрез който акционерът е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник (в случай, че същият е различен от Карол АД) от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на „Карол” АД.

 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Инструкции към инвестиционните посредници

Заявления за приемане/оттегляне на търговото предложение от акционери на на „Инвест пропърти“ АДСИЦ могат да бъдат приемани от 28.02.2022 г. до 28.03.2022 г. В посочения период, инвестиционните посредници, до които са подадени заявки за приемане на търговото предложение изпращат на седмична база приложената форма-образец (в EXCEL-формат) за постъпилите заявления от техни клиенти на следния e-mail:

backoffice@karoll.bg

На 28.03.2022 г., в края на работния ден, инвестиционните посредници изпращат на посочения по - горе e-mail адрес обобщен списък на всички техни клиенти, приели търговото предложение, в електронен формат. Списъкът се изпраща и подписан и подпечатан, в оригинал,  на следния адрес:

Карол АД

Централен офис - София

ул. Златовръх 1, София 1164

На вниманието на г-н Ангел Рабаджийски

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:  +359 2 400 8 251 , +359 2 400 8 426, +359 2 400 8 263

 

Форма-образец за инвестиционните посредници

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка