Първично публично предлагане на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ 

График за провеждане на публичното предлагане по увеличението на капитала на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

Действие / събитие

Дата

1. Потвърден от КФН проспект

02.02.2018 г.

2. Публикуване на проспекта на интернет страниците на Емитента (БПФ) и ИП (Карол)

19-21.02.2018 г.

3. Публикуване на Съобщението по 92а в Investor.bg и на интернет страницата на БПФ

19-21.02.2018 г.

4. Публикуване на Съобщението по 92а на интернет страницата на Карол

21.02.2018 г.

5. Начало на продажба на правата и начална дата на срок за записване на акции

28.02.2018 г.

6. Последен ден на търговията с правата на БФБ

12.03.2018 г.

7. Краен срок за прехвърляне (продажба) на правата

14.03.2018 г.

8. Краен срок за записване на акции и за заплащане на записаните акции

04.04.2018 г.

9. Регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър

13.04.2018 г.

10. Регистрация на новите акции по сметки на инвеститорите в ЦД

18.04.2018 г. (индикативно)

11. Начало на търговията с новите акции на БФБ

25.04.2018 г. (индикативно)

 Основни факти за компанията

„Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ е новосъздадено дружество, учредено август 2017г., което ще се занимава със секюритизация на недвижими имоти. Дружеството ще инвестира в бизнес имоти (офис, търговски, обществени и индустриални площи), генериращи доход от наем. Това следва да са такива имоти, които са вече отдадени под наем или такива, при които предишните собственици остават наематели в придобития имот (покупко-продажба с обратно наемане – sale leaseback).

Инвестиционната стратегия на Фонда се основава на принципа за получаване на текущи (оперативни доходи) от експлоатацията на недвижимите имоти под формата на наемни и/или лизингови вноски, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формирането на стабилен „портфейл на оперативния доход” при балансирано разпределение на риска за акционерите и кредиторите. Цел на Дружеството ще бъде придобиване на първокласни инвестиционни имоти и постигане на годишна нетна печалба в размер на 6.0% -7.0% от стойността на активите.

 

Дружеството планира да се насочи към няколко основни пазарни сегмента:

 • Офис площи, които ще имат относителен дял в инвестиционния портфейл от  70%;
 • Търговски площи, които ще имат относителен дял в портфейла от 20%;
 • Индустриални площи с относителен дял в портфейла от 10%.

Критериите, на които трябва да отговарят имотите, за да може Емитентът да инвестира в тях са:

 • Да попадат в един от следните сегменти: офис, търговски, обществени или индустриални площи;
 • Да имат атрактивна локация;
 • Да са отдадени вече под наем за предпочитане с дългосрочни договори за наем;
 • Да предлагат все още възможност за увеличаване на стойността на имота, което да позволи реализиране на капиталова печалба в бъдеще при евентуално продажба на имота;
 • Да са в добро техническо състояние;
 • Да предлагат функционалност, която да е атрактивна за голям кръг от потенциални наематели.

Обслужващи дружества

При осъществяване на дейността си, „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ ще използва услугите на следните обслужващи дружества:

 • за консултантски, управление на сгради и брокерски услуги: „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД и
 • за счетоводни услуги: „МН ПРОГРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД.

Документи

Проспект

Съобщение по чл. 92А от ЗППЦК

Писмо и решение на КФН за потвърждаване на проспекта

Проспект „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ 17.01.2018 г. - част I Регистрационен документ

Проспект „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ 17.01.2018 г. - част II Документ за предлаганите ценни книжа

Проспект „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ 17.01.2018 г. - част III Резюме

Финансови отчети

Отчет за финансовото състояние към 31.12.2017г.

Доклад на одитора

Доклад на независим одирот

Устав

Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ 

Протоколи

Протокол от заседание на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ - 18.01.2018

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ (в процес на лицензиране) - 19.12.2017

Протокол от заседание на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ - 21.11.2017

Протокол от очредителното събрание на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ - 15.08.2017

Декларации по чл. 81, ал. 5 във връзка с чл.81,ал.3 от ЗППКЦ

Изтегли архив

Заявка за записване на акции

Заявка за записване на акции

Уведомление от КФН

Уведомление от КФН

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg