29 май 2024

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД

„ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД, ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, ж.к. “Младост 1“,бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж на МСП BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД, на 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) безналични варанти с емисионна стойност 0.10 (нула лева и десет стотинки) със срок на упражняване 30 май 2025 г. съгласно условията на емисията, даващи право за записване на обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, формиращи клас „А“ от капитала на Емитента, в съответствие с взето решение от Съвета на директорите на Емитента от 26.04.2024 г.

 

Научете всички подробности ТУК.

Назад към новините