09 февр. 2022

Публично предлагане на акции на „Телематик Интерактив България“

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 14 февруари 2022 г., понеделник, стартира публичното предлагане на 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас на Телематик Интерактив България“, ISIN BG1100014213, както и евентуално на до 400 000 броя акции от същия клас като съществуващите и при същите условия като акциите от увеличението на капитала.

При проявен интерес от Ваша страна можете да участвате в предлагането, като подадете заявка по един от следните начини:

  • в наш офис (във връзка с епидемиологичната обстановка офисът на бул. „Христо Ботев” № 57 в гр. София временно не работи);
  • чрез заявка, подписана с валиден квалифициран електронен подпис;
  • чрез заявка, подписана, сканирана и изпратена от имейла, деклариран от клиента при сключването на договора с ИП Карол, заедно със заверено от клиента копие на двете страни на актуалната му лична карта („Вярно с оригинала“, три имена, подпис и дата), като впоследствие подписаната заявка и завереното копие на личната карта се изпращат и на хартия до офис на ИП Карол.

Начална дата за подаване на заявки 14.02.2022 г.

Крайна дата за подаване на заявки 18.02.2022 г. включително.

Оповестяване на резултатите от подписката - 21.02.2022 г.

Ценови диапазон на предлаганите акции: минимална цена от 50 лв./акция - максимална цена 75 лв./акция.

Цената на предлагането ще е единна за всички удовлетворени заявки и е равна на най-ниската цена на приета класирана заявка.

Видове поръчки:

Лимитирана – съдържа брой акции и цена в рамките посочения ценови диапазон. Последната представлява най-високата цена, която инвеститорът е готов да заплати за предлаганите акции;

Пазарна – съдържа стойност в лева, която клиентът желае да инвестира, записвайки акции по единната цена, която ще бъде постигната в резултат на публичното предлагане.

Поръчки се приемат до размера на паричните наличности в ИП Карол.

Заплащането на удовлетворените поръчки се извършва в срок не по-късно от 22.02.2022 г.

При определянето на окончателната цена на предлагането съгласно публикувания проспект емитентът ще приложи субективен комплексен критерий за оценка на получените заявки, който включва:

1. заявена цена;

2. при класирането на заявки се отчита целево разпределение на емисията над 10% към непрофесионални клиенти и над 10% към институционални инвеститори;

3. при класирането се отчита целево избягване на концентрация на значителен пакет акции в един инвеститор;

4. запазване на пълното пласиране на предлаганите акции след прилагане на горните принципи.

 

Комисионата за участие в публичното предлагане е стандартната комисиона, при която осъществявате сделки на БФБ чрез ИП Карол АД, но минимум 20 лева.

Повече информация ще намерите на уебсайта на посредника по предлагането.

На 10-февруари-2022 година от 11:00 часа ще се проведе уебинар с представяне на компанията, като можете да се регистрирате за участие в него на този линк.

С пожелание за успешна търговия,

Екипът на Карол

 

 

Назад към новините