01 ноем. 2021

Промени в Тарифата за таксите и комисионните възнаграждения на ИП „Карол“ АД в частта сделки с български финансови инструменти

Уважаеми клиенти, 

Във връзка с промени в тарифите на Централен Депозитар АД и Българска Фондова Борса АД касаещи сетълмент и търговия с финансови инструменти, регистрирани за търговия на MTF BSE International, съветът на директорите на „Карол“ АД, на свое заседание, проведено на 29.10. 2021 г. взе решение за изменение на Тарифата за таксите и комисионните възнаграждения на ИП „Карол“ АД. Измененията влизат в сила, считано от 1 декември 2021 г. Промените са, както следва:

  • Таксата за подаване и обработване на заявка за участие в увеличение на капитала с права и/или чрез упражняване на варанти се променя на 20 лв.
  • Въвежда се такса за сделки с финансови инструменти, допуснати до MTF BSE International, осъществени чрез клиентска електронна платформа за търговия в размер на  стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, но не по-малко от 15 лв./сделка.
  • Въвежда се такса за приемане на търгово предложение, в размер на стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, но не по-малко от 20 лв. на заявка.
  • Таксата за изготвяне на портфейл при извършване на процедура по наследство и дарение на финансови инструменти се променя на 30 лв.;
  • Таксата за изготвяне на удостоверения и справки за държани активи и извършени транзакции на траен носител се променя на 20 лв. на справка, без ДДС. 

Можете да се запознаете подробно с промените в Тарифата ТУК.

При несъгласие с измененията в Тарифата имате право да прекратите договора си с ИП Карол АД без предизвестие преди датата на влизането в сила на измененията (1 декември 2021 г), без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на E-mail: broker@karoll.bg или телефон 02/4008 251.

Назад към новините