13 окт. 2023

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти и Тарифата на ИП „Карол“

Уважаеми клиенти,

 

Съветът на директорите на „Карол“ АД, на свое заседание, проведено на 13.10.2023 г.,  взе решение за изменение на Общите условия и Тарифата на инвестиционния посредник, в двете й части - относно сделки с български финансови инструменти и относно търговия на международните пазари. Измененията влизат в сила, считано от 15 ноември 2023 г.

 

Промените в Общите условия предвиждат възможност инвестиционният посредник да заяви прекратяване на процедурата по наследяване на финансови инструменти пред „Централен депозитар“ АД и да върне наследяваните финансови инструменти обратно по сметката на починалото лице, в случай че в тримесечен срок от получаване на справка за наличностите по портфейла на починалото лице, наследниците не са представили необходимите документи за приключване на процедурата по наследство. При желание от тяхна страна, наследниците могат да стартират отново процедура по наследяване пред „Карол“ АД или друг инвестиционен посредник, след като подготвят всички необходими документи за процедурата по наследяване.

 

Можете да се запознаете с проекта на Общите условия ТУК.

 

Измененията в Тарифата за таксите и комисионните възнаграждения на ИП „Карол“ АД, в частта относно сделки с български финансови инструменти, предвижда въвеждането на месечна такса за съхранение на финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар или МСТ, в размер на 1.20 лева месечно, с включен ДДС. Таксата ще се събира поотделно за всяка съхранявана за сметка на клиента емисия финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар или МСТ и независимо от притежавания от клиента брой финансови инструменти от съответната емисия. Таксата не се събира за временни емисии финансови инструменти, които се издават в процеса на публично предлагане на финансови инструменти на регулиран пазар или многостранна система за търговия.

 

Увеличава се размерът на таксата за изготвяне на справка за портфейл при процедура за наследяване на 48 лева, с включен ДДС.

 

Предвижда се въвеждането на такса за внасяне на парични средства в брой (на каса), в размер на 0.2% от стойността на внасяната сума, но не по-малко от 2.00 лв;

 

Можете да се запознаете подробно с проекта за изменение на Тарифата в частта за сделки с български финансови инструменти ТУК.

 

Измененията в Тарифата за таксите и комисионните възнаграждения на ИП „Карол“ АД, в частта относно търговия на международните пазари, предвижда добавянето на раздел, изрично уреждащ таксите за операции с парични средства, включително  въвеждането на такса за внасяне на парични средства в брой (на каса),  в размер на 0.2 % от стойността на внасяната сума, но не по-малко от 2.00 лв. Въведени са и уточнения, във връзка с дължимата лихва за финансиране.

 

Можете да се запознаете подробно с проекта за изменение на Тарифата в частта й относно търговия на международните пазари ТУК.

 

При несъгласие с измененията в Общите условия и Тарифата имате право да прекратите договора си с ИП „Карол“ АД,  без предизвестие,  преди датата на влизането в сила на измененията и без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

 

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип:

 

За сделки с български финансови инструменти:  E-mail: broker@karoll.bg или телефон 02/4008 250.

За търговия на международните пазари: E-mail:  forex@karoll.bg  или телефон 02/4008 244.

 

Назад към новините