29 ноем. 2019

Промени в Общите условия и Тарифата за такси и комисиони на ИП Карол АД

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Карол“ АД (Общите условия) и Тарифата за таксите и комисионните възнаграждения на ИП „Карол“ АД в частта относно търговия на международните пазари  (Тарифата за сделки на международни пазари) и Тарифата за такси и комисиони на ИП Карол АД при сделки с български финансови инструменти (Тарифата с български финансови инструменти)

 

Уважаеми клиенти,

 

Съветът на директорите на „Карол“ АД, на свое заседание, проведено на 08.11. 2019 г. взе решение за изменение на Общите условия, Тарифата  за сделки на международните пазари и Тарифата за сделки с български финансови инструменти на „Карол“ АД. Измененията влизат в сила, считано от 1 януари 2020 г.

Промените в Общите условия предвиждат автоматично прекратяване на договорите за сделки с финансови инструменти, в случай, че за непрекъснат период от 12 месеца (Гратисен период) клиентът е бил неактивен, както и в случай, че същият не разполага с депозирани парични средства и/или финансови инструменти по сметка при „Карол“ АД или съхраняваните финансовите инструменти на клиента са под определена стойност.

Можете да се запознаете подробно с промените в Общите условия ТУК.

 

Промените в Тарифата за сделки на международните пазари предвиждат въвеждането на такса за поддръжка на сметка, в размер на 2 лева месечно, с включен ДДС, която се събира от ИП за всяка календарна година ежегодно до 31 януари на следващата календарна година – начислява се в случай, че по отношение на клиента са налице условията, посочени в чл. 113, ал. 4, т. 1.1  от Общите условия на „Карол“ АД. От тарифата отпадат комисионните за търговия чрез платформата Карол Дилинг с договори за разлика (CFD) върху акции от Холандия, Австрия, Белгия, Португалия, Франция и Ирландия, тъй като  платформата вече не предлага сключването на сделки с посочените финансови инструменти.

Можете да се запознаете подробно с промените в Тарифата ТУК.

 

Промените в Тарифата за сделки с български финансови инструменти предвиждат отпадане на годишна такса за търговия чрез системата COBOS в размер на 72 лв. и промяна в таксата за поддръжка на брокерска сметка на 1.00 лв.месечно, без ДДС.

Можете да се запознаете подробно с промените в Тарифата ТУК.

 

При несъгласие с измененията в Общите условия и Тарифите имате право да прекратите договора си с ИП Карол АД без предизвестие преди датата на влизането в сила на измененията (1 януари 2020 г.), без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

 

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на E-mail: broker@karoll.bg или телефон 02/4008 250.

Назад към новините