26 март 2024

Промени в Общи условия на ИП „Карол“ АД, в сила от 26.04.2024 г.

Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Карол“ АД (Общите условия), в сила от 26.04.2024 г.

 

Уважаеми клиенти,

 

Съветът на директорите на „Карол“ АД, на свое заседание, проведено на 26.02.2024 г., взе решение за изменение на Общите условия на инвестиционния посредник. Измененията влизат в сила, считано от 26 април 2024 г.

 

Промените в Общите условия предвиждат:

 

1. „Карол“ АД ще изпълнява задължението си да предоставя на клиентите персонализиран отчет за извършените разходи и такси на годишна база, чрез изпращането на електронния адрес, посочен от клиента, в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията включена в отчета. За клиентите, които не са посочили електронен адрес за кореспонденция, съгласно предходното изречение информацията се изготвя и предоставя на разположение, на траен носител, в централния офис на ИП Карол АД, така че клиентът може да я получи по всяко време, след като се идентифицира по надлежния ред пред служител на инвестиционния посредник.

 

2. Предвидени са промени в режима на едностранно прекратяване на договорите с клиенти от страна на „Карол“ АД, като по-съществените от тях са следните:

 

2.1   Договори за сключване на сделки с финансови инструменти на „Българска Фондова Борса“ АД се прекратяват с едномесечно предизвестие, отправено от ИП „Карол“ АД до клиента, в случай че Клиентът не е сключвал сделки с финансови инструменти, чрез посредничеството на ИП „Карол“ АД за непрекъснат период от 12 месеца на регулирания пазар или многостранните системи за търговия, организирани от „Българска Фондова Борса“ АД и при условие, че клиентът разполага с финансови инструменти и/или парични средства, съхранявани по сметка при ИП “Карол” АД, открита в изпълнение на договор за сделки с финансови инструменти на „Българска фондова борса“ АД. Предизвестието се изпраща на клиента на посочения от него в договора електронен адрес, а в случай че клиентът не е посочил електронен адрес - на посочения от клиента адрес за кореспонденция, чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Клиентът е длъжен в срока на предизвестието да посочи инвестиционен посредник, по чиято подсметка да бъдат прехвърлени финансовите му инструменти и да укаже валидна, открита на името на клиента банкова сметка, по която да бъдат прехвърлени паричните му средства. В случай че клиентът не изпълни задължението си по предходното изречение, Инвестиционният посредник прехвърля финансовите инструменти на клиента по лична сметка на същия, открита в депозитарна институция, включително чрез откриване на нова сметка и прехвърля паричните средства на клиента по специално открита банкова сметка, където инвестиционният посредник съхранява единствено парични средства на клиенти, чиито договори са прекратени и по отношение на които посредникът не разполага с данни за валидна банкова сметка, по която да преведе паричните средства, дължими към клиента при прекратяване на договора. Клиентът може да получи дължимите към него парични средства по всяко време. Вземането на КЛИЕНТА за дължимите парични средства се погасява с изтичането на 5 годишна погасителна давност.

 

2.2   Срокът на предвизвеститето до клиента, при едностранно прекратяване от страна на ИП, в случай че поради промяна в норамтивната уредба или във връзка с извършвани от инвестиционния посредник действия по периодичен преглед на клиентските досиета от клиента се изисква да представи допълнителни документи и/или информация на инвестиционния посредник и клиентът не предостави същите, се увеличава от 14 дни на един месец. Клиентът е длъжен в едномесечения срок (в случай че не желае да предостави допълнително изискваните документи и/или информация) да посочи инвестиционен посредник, по чиято подсметка да бъдат прехвърлени финансовите му инструменти и в случай, че инвестиционният посредник не разполага с данни за валидна банкова сметка на клиента – да укаже валидна, открита на името на клиента банкова сметка, по която да бъдат прехвърлени паричните му средства. В случай че клиентът не изпълни задължението си по предходното изречение, инвестиционният посредник прехвърля финансовите инструменти на клиента по лична сметка на същия, открита в депозитарна институция, включително чрез откриване на нова сметка и прехвърля паричните средства на клиента по специално открита банкова сметка, където инвестиционният посредник съхранява единствено парични средства на клиенти, чиито договори са прекратени и по отношение на които посредникът не разполага с данни за валидна банкова сметка, по която да преведе паричните средства, дължими към клиента при прекратяване на договора. Клиентът може да получи дължимите към него парични средства по всяко време. Вземането на КЛИЕНТА за дължимите парични средства се погасява с изтичането на 5 годишна погасителна давност.

 

Можете да се запознаете с пълния текст на проекта на Общите условия ТУК.

 

При несъгласие с измененията в Общите условия имате право да прекратите договора си с ИП „Карол“ АД, без предизвестие, преди датата на влизането в сила на измененията и без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи и с вече сключени сделки.

 

За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на E-mail: broker@karoll.bg

или телефон 02/4008 250.

Назад към новините