13 дек. 2022

Промени в политиката за възнаграждения на ИП „Карол АД

Уважаеми клиенти,

 

С решение на СД на ИП „Карол“ АД от 13.12.2022 г.,е изменена политиката за възнаграждения, прилагана от посредника. Въведена е разпоредба, която изрично предвижда, че ИП „Карол“ АД дава равни възможности за заемане на длъжности, кариерно развитие, възнаграждение и социални придобивки, независимо от пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, религия или убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. „Карол“ АД  не допуска дискриминация в каквато и да било сфера, по посочените в предходното изрчение признаци.

 

С актуалната редакция на Политиката може да се запознаете ТУК:

 

Информация във връзка с интегриране рисковете за устойчивостта в Политиката за възнаграждения на ИП.

 

Към момента на извършване на последния преглед на Политиката, осъществен в рамките на контрола по параграф 1 от Заключителните разпоредби на Политиката, ИП не предоставя услугите „управление на портфейл“ и „инвестиционни съвети“, поради което не е задължен да разкрива информация в Политиката за това как същата е съобразена с  интегриране на рисковете за устойчивостта. Ако в  бъдеще бизнес модела и стратегията на ИП бъдат променени по начин, че същият да предоставя посочените в предходното изрчение услуги, то в настоящата Политика ще бъде включена информация за това как при предоставяне на услугите по управление на портфейл, респективно инвестиционни съвети, ИП интегрира рисковете за устойчивостта.

Назад към новините