10 май 2019

ИП Карол АД - маркет-мейкър на емисията акции на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

 

Считано от 10.05.2019 г. ИП Карол АД е регистриран като маркет-мейкър на емисията акции на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ. Чрез активно котиране на оферти „купува” и „продава”, при минимален спред, посредникът ще се стреми да популяризира акциите на АДСИЦ-а като едни от активно търгуваните емисии на Българска Фондова Борса АД.

Заради регистрацията на ИП Карол АД като маркет-мейкър по емисията акциите на БРАВО Пропърти Фонд АДСИЦ бяха допуснати до търговия на по-висок сегмент за търговия на БФБ - Сегмент Standard, спрямо сегмент за АДСИЦ на Алтернативен пазар (BaSE).

Месец по-рано Браво Пропърти Фонд АДСИЦ реализира успешно увеличение на капитала с емисията нови акции в размер на над 36 000 000 лв., което е най-голямото увеличение на капитал на БФБ за 2019г. Набраните чрез новата емисия средства, както и средствата от непублична емисия облигации в размер на 30 000 000 лв., бяха инвестирани в придобиването на офис сграда "OFFICE A" с  разгърната застроена площ от 14 479 кв. м. първокласни офис площи  и подземен паркинг с 240 паркоместа. Новопостроената сграда е 100% отдадена под наем и генерира годишен приход от поне 4.6 млн. лева при 10-годишни договори за наем.

Стартът на новата емисия бе даден с откриването на днешната сесия на Българската фондова борса (БФБ), на което присъстваха представители на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ и ИП Карол АД. За търговия на БФБ са допуснати 36 700 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Цялата официална информация е публикувана на уебсайта на БФБ.

Назад към новините