Покупко-продажба на компенсаторни инструменти

Лицензиран инвестиционен посредник Карол АД предлага на своите клиенти възможността да извършат следните сделки:

 

Продажба на компенсаторни инструменти, получени като обезщетение за отчуждена земя и/или отчуждени сгради:

  • продажба на поименни компенсационни бонове за земя (ПКБ), издадени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСВГЗГФ);
  • продажба на компенсаторни записи (КЗ), издадени по Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
  • продажба на жилищно-компенсаторни записи (ЖКЗ), издадени по Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);

Покупка на компенсаторни инструменти - поименни компенсационни бонове за земя (ПКБ), компенсаторни записи (КЗ) и жилищно-компенсаторни записи (ЖКЗ) с цел:

  • закупуване на земеделски земи от държавния поземлен фонд и на гори от държавния горски фонд;
  • придобиване на собственост върху т.нар. бивши стопански дворове (застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения от имуществото на прекратените селскостопански организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ);
  • участие в приватизация на държавни дружества;
  • извършване на плащания на лихви по ЗУНК облигации

За извършване на горепосочените сделки се обърнете към нас на телефон 02/4008 250 или ни пишете на e-mailbroker@karoll.bg

Освен покупко-продажба на компенсаторни инструменти, ИП Карол АД извършва и необходимите процедури по продажбата на бонови книжки.

 

ИП Карол АД - Вашият персонален брокер.


 

 

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка