Първично публично предлагане на "Илевън Кепитъл" АД

 "Илевън Кепитъл" АД е акционерното дружество, придобило първия фонд на Eleven. Компанията се готви да излезе на фондовата борса с увеличение на капитала до 4 млн. лв. При успех на емисията, дружеството ще е първото на БФБ, което ще предостави възможност на по-широк кръг от инвеститори да имат пряко участие в развитието на местната стартъп екосистема, която през последните години се развива все по-успешно, но до момента остава от трудните за влизане класове активи. Според Устава на дружеството, то ще разпределя не по-малко от 90% от печалбата като дивидент на своите инвеститори. 

 

Резюме на предлагането

Eмитент               

Илевън Кепитъл АД

Основна дейност                                                                                                                                              

Управление на портфейл от дялови участия в капитала на компании в начален етап на развитие, чиято основна дейност е разработка и предлагане на продукти и услуги с подчертано технологичен или иновативен характер

Нови акции, предмет на предлагане

500 000 броя обикновени акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Ценови диапазон 

BGN 7.00 – 8.00

Условие за успех на емисията

Минимум 50% от предложените акции или 250 000 акции

Нетни приходи от емисията

3.39 млн. лв. –  3.88 млн. лв.

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Начален срок за подаване на заявки

04.03.2020 г.

Краен срок за подаване на заявки

17.03.2020 г.

Обявяване на емисионна стойност и разпределение                                 

19.03.2020 г.

Заверяване на набирателна сметка 

23.03.2020 г.

 

На 04.03.2020 г., ИП Карол АД стартира приемането на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД, чрез първично публично предлагане („Предлагането“) на до 500 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 лев всяка, и емисионна стойност между 7.00 лева и 8.00 лева всяка,  която ще бъде определена окончателно от Съвета на директорите на Дружеството, в съответствие с взето решение на Съвета на директорите на Емитента от 04.11.2019 г. („Новите акции“).

Срокът за подаване на заявки за записване на Нови акции  („Срок за записване“) е 10 работни дни от началната дата на подписката и изтича в 17.30 ч., на 17 март 2020 г.

Заявки за записване на Нови акции ще се приемат в Срока за записване, всеки работен ден - от 09.00 ч. до 17.30 ч.  Не се допуска подаване на заявки за записване на Нови акции след изтичане на Срока за записване.

Подробна информация, относно предлагането и процедурата по подаване на заявки за записване можете да намерите в официалното съобщение за началото на първичното публично предлагане, както и в проспекта на дружеството.

Как да участвате в първичното публично предлагане  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да пуснете заявка за записване на акции. Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси. Подробни указания и стъпките при различните методи можете да намерите в документа "Как да инвестирате"

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

Основни факти за компанията

 • "Илевън Кепитъл" АД е учреден в началото на 2019 година и в момента е със собствен капитал около 10 милиона лева.
 • През 2019 година дружеството придобива първия фонд на Eleven и съответно неговия портфейл, инвестиран в периода между 2012 и 2015 година. За посочения период, рисковият фонд е инвестирал в 115 компании.
 • Към сегашния момент, в портфейла са включени и миноритарни участия  в 34 компании с висок потенциал.

Ключови компании от портфолиото на дружеството*

 • Sensika (IT) - Софтуер за бизнес познания за многоезично (30+ езика) събиране, обработка и анализиране на информация (онлайн и офлайн) в реално време, за да се осигурят цялостни познания за продукти, клиенти и конкуренти
 • Coursedot (IT) - Платформа за професионални IT обучения, където IT специалисти и техните мениджъри могат бързо и лесно да намират и резервират подходящите курсове
 • Enhancv (HR) - Следващото поколение на CV за millennials, които в момента влизат на работния пазар
 • Kanbanize (SaaS) - Софтуер за управление на проекти, базиран на метода на канбан, насочен към бързо и ефикасно мащабиране на бизнес операциите
 • Escreo - Иновативна боя, която превръща всяка гладка повърхност в място за писане, рисуване и съвместно споделяне на идеи. Решението е идеално за офиси, образователни институции и домашна употреба
 • Dronamics (Hardware) - Изграждане на самолет от следващо поколение с товароподемност 350 кг и 2-2500 километра полетно покритие. Първите полети с прототип 1: 4 бяха много успешни
 • TaxiMe - Мобилно приложение за такси услуги, което работи с предварително избрани лицензирани шофьори на таксита
 • А4Е - Analytics4Everyone (SaaS) - отворена екосистема, базирана на SaaS за собствени и предоставени от трети страни съвременни аналитични решения, пригодени и достъпни за малки и средни предприятия
 • Strawberry Energy (Hardware) - Интелигентна улична мебел, захранвана от слънчева енергия, която предоставя на жителите на водещи градове в Европа WiFi, таксуване по телефона, местна информация, местни данни за времето и качеството на въздуха
 • Content Insights (SaaS) - Софтуер за анализ за редактори и издатели за измерване на ефективността на съдържанието в дигитални медийни издания
 • mBrainTrain (Hardware) - Предлага първото наистина мобилно EEG устройство (устройства за измерване на мозъчната активност извън лабораторията, в реалния живот).

От екипа на Илевън Кепитъл АД

Медиите за Eleven*

Медиите за компаниите, част от порфолиото на Eleven*

EN


 *Посочените по-горе уебсайтове са предоставени единствено с информационна цел, но информацията, съдържаща се в тях, не е част от Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20.12.2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №21-Е от 09 януари 2020 г., не е инкорпорирана чрез препращане в него и не е била предмет на преглед и одобрение от страна на Комисия за финансов надзор.

Документи

Резултати

Уведомление - Резултати от ППП - "Илевън Кепитъл" АД

Уведомление - Емисионна стойност - "Илевън Кепитъл" АД

Основна информация

Презентация на "Илевън Кепитъл" АД (EN)

Презентация на "Илевън Кепитъл" АД (BG)

Как да инвестирате

Заявка за записване на акции

Проспект

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20.12.2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 21 – Е от 09 януари, 2020 г.

Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от дата 20 декември, 2019 г., потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 21 – Е от 09 януари, 2020 г.

Приложение № 1 –Устав на „Илевън Кепитъл“ АД

Приложение № 2 - Междинен одитиран финансов отчет на „Илевън Кепитъл“ АД към 30.09.2019 г. и одиторски доклад към него

Приложения № 3 и № 4 – Корпоративни решения за увеличение на капитала и за приемане на редактираната версия на проспекта

Съобщение по чл.92а от ЗППЦК за първично публично предлагане на акции от увеличение  на капитала на "Илевън Кепитъл" АД 

Предупреждения към инвеститорите

Предупреждения към инвеститорите

Инструкции към ИП

Инструкции към ИП

Обобщена заявка за подаване към ИП Карол АД

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка