Държавни ценни книжа

В качестовото си на лицензиран инвестиционен посредник, Карол АД осъществява сделки по купуването и продаването на Държавни Ценни Книжа (ДЦК).   

 

Емисии ДЦК, допуснати до търговия на Българска фондова борса (БФБ): 

  

Издател ISIN Купон (%) Падеж Валута Доходност до падежа (%)
Bulgaria Government Bond BG2040113214 3.5 16.01.2020 г. EUR -4.99
Bulgaria Government Bond BG2030115112 1.85 04.02.2020 г. BGN -1.07
Bulgaria Government Bond BG2040010212 5 13.07.2020 г. BGN -0.61
Bulgaria Government Bond BG2040114212 3 12.02.2021 г. EUR -1.56
Bulgaria Government Bond BG2030017110 0.3 22.02.2021 г. BGN -0.26
Bulgaria Government Bond BG2040011210 5 19.07.2021 г. BGN -2.40
Bulgaria Government Bond BG2040012218 5 11.07.2022 г. BGN -1.62
Bulgaria Government Bond BG2040013216 4 09.07.2023 г. BGN -0.99
Bulgaria Government Bond BG2040014214 4 15.07.2024 г. BGN -0.36
Bulgaria Government Bond BG2040115219 2.3 22.04.2025 г. BGN 0.32
Bulgaria Government Bond BG2040015211 3.1 14.07.2025 г. BGN 0.09
Bulgaria Government Bond BG2040210218 5.75 29.09.2025 г. EUR 0.32
Bulgaria Government Bond BG2040016219 2.25 27.07.2026 г. BGN 1.43
Bulgaria Government Bond BG2040017217 1.95 25.07.2027 г. BGN 0.67
Bulgaria Government Bond BG2040117215 0.8 27.03.2025 г. BGN 0.58

Защо да закупим ДЦК?

  •          Ниско рискова инвестиция;
  •          Вторична ликвидност на инвестицията;
  •          Алтернативна форма за инвестиране на спестяванията спрямо традиционните банкови депозити и спестовни сметки.

Как да закупим ДЦК?

За да направите поръчка на ДЦК, трябва да се свържете с наш брокер. Можете да се обадите на телефон: 02 / 4008 250 или пишете на: broker@karoll.bg

 

*Какво са ДЦК?

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от Министерство на финансите с цел финансиране на фискални разходи. Държавните ценни книжа дават на своите собственици правото да получават паричен доход чрез сконтиране на цена под номинала или чрез изплащането на фиксирана или плаваща годишна лихва. ДЦК се приемат за условно безрискови финансови инструменти, защото са издадени и обезпечени от държавата.

С покупката на ДЦК инвеститорът финансира държавата, срещу което тя изплаща лихва под формата на отбив от цената или купонни плащания. Колкото по-дългосрочна е една емисия ДЦК, толкова по-висока е лихвата по емисията.  Доходността по държавните ценни книжа е функция между лихвата и цената на облигацията - колкото по-висока е цената на една емисия, толкова по-ниска е доходността по нея и обратното.

Данъчно облагане:
- 0 % данък върху лихвата от ДЦК.

- 0% данък върху капиталовата печалба за сделки на регулиран пазар (БФБ).

 

**Информацията е актуална към 15.02.2019 година и има информативен характер. ИП „Карол“ не се ангажира с котирането или осъществяването на сделки с ДЦК при посочените доходности и цени. Актуални котировки на борсово търгуваните емисии български ДЦК можете да намерите на сайта на БФБ. 

 


 

ИП Карол - Вашият персонален брокер

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg