УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ 

 

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви за начало на процедура по публично предлагане на до 1 000 000 (един милион) нови обикновени,  поименни, безналични  акции,  всяка  с  номинална и  емисионна стойност 1 (един)  лев от първончалното увеличение на капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, ЕИК 206141426, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Оборище“No 5.

Можете да се запознаете с Проспекта за първичното публично предлагане на акциите, одобрен с Решение на КФН No 829-Е от 16.11.2021 г., както и със съобщението за началото, реда и условията за извършване на публичното предлагане, в секция „Документи“ на тази страница.

 

График на предлагането

 

Дата на публикуване на Проспекта

17 ноември  2021 г.

Дата на публикуване на съобщението за предлагането

17 ноември 2021 г.

Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите акции

26 ноември 2021 г.

Последен ден на търговията с права на БФБ

2 декември 2021 г.

Дата на аукциона за неизползваните права

8 декември 2021 г.

Последен ден на записването на нови акции

14 декември 2021 г.

Последен ден на записването на нови акции от лицата закупили права на аукциона

15 декември 2021 г.

Последен ден за заплащане на нови акции от всички лица, записали нови акции

15 декември 2021 г.

Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала  в Търговския регистър

около 20 декември 2021 г. *

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в Централния Депозитар

около 24 декември 2021 *

Вписване на емисията в КФН

около 30 декември 2021 *

Начало на търговията с новите акции на БФБ

около 5 януари 2022 *

* Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата. 

Документи

 

Основна информация

СЪОБЩЕНИЕ относно публично предлагане на акции на „ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ

 

Проспект

Резюме - въведение към Проспект за публично предлагане

Регистрационен документ - част I от Проспекта

Документ за предлаганите ценни книжа - част II от Проспекта

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg