Седем основни неща, които трябва да знаете за дивидентите

Инвестирането в „дивидентни” акции е популярна инвестиционна стратегия, която става още по-предпочитана от инвеститорите в периоди на стагнация на икономиката и повишена несигурност на пазарите. В поредица от статии ще разгледаме най-важните практически аспекти на инвестициите в дивидентни акции. Започваме със 7 от най-често задаваните въпроси, свързани с условията и технологията за разпределяне на дивидент.

1) Кога една компания разпределя дивидент?

В най-широк смисъл, една компания разпределя дивидент тогава, когато акционерите й решат да „осребрят” част от инвестицията си в дружеството. Обикновено това става, когато компанията е реализирала печалба, натрупала е значително количество кеш и проектите, в които би могла да инвестира натрупаните парични средства, биха донесли на акционерите й по-ниска възвръщаемост от тази, която биха реализирали ако получат дивидент и го инвестират самостоятелно.

В конкретика, за да се стигне до разпределяне на дивидент е необходимо да бъдат едновременно изпълнени няколко условия:

Седем основни неща, които трябва да знаете за дивидентите

– да е изтекла финансовата година;

– Общото събрание на акционерите (ОСА) да е приело годишния финансов отчет на компанията;

– ОСА да е взело изрично решение за разпределяне на реализираната печалба;

– разпределянето на дивидент да не нарушава драстично финансовата стабилност на компанията, а именно – след приспадане на дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, чистата стойност на имуществото на дружеството да е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

2) Кой взема решение дали дружеството ще разпределя дивидент?

Решението дали да се разпредели печалбата или част от нея като дивидент се взема от Общото събрание на акционерите, на което могат да присъстват всички акционери в компанията, които са вписани като такива в регистрите на ЦД 14 дни преди датата на съответното общо събрание. Според действащите процедури на Централен депозитар това означава, че трябва да закупите акции поне два работни дни преди да започне да тече споменатия 14-дневен срок, за да е приключил сетълментът на сделката и вие да сте вписан като акционер.

3) Всички акционери ли имат право на дивидент?

Да, стига да са придобили акциите си най-късно до т.н. „last dividend date”. Това е последната дата, на която акциите се търгуват с право на получаване на дивидент. Денят след това се нарича „ex-dividend date” и от него нататък акциите се търгуват без право на дивидент.

4) Кога най-късно трябва да закупя акции, за да имам право на дивидент?

Според българското законодателство, право на дивидент имат лицата, вписани  в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия  календарен ден след деня на общото събрание на акционерите (ОСА), на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Това означава, че трябва да закупите акции поне два работни дни преди изтичането на този 14-дневен срок, за да е приключил сетълмента на сделката и вие да сте вписани като акционер в регистрите на ЦД.

5) Всички акционери ли получават еднакъв дивидент на акция?

Всички притежатели на обикновени акции имат право да получат като дивидент част от нетната печалба на дружеството, пропорционално на дела си в капитала на дружеството. В този смисъл, големите и малките акционери са равнопоставени, тъй като и едните, и другите, имат право на един и същ дивидент на акция. Компанията обаче може да има повече от един клас акции – например освен обикновените, може да е емитирала и привилегировани акции, които носят специални права. Едно от тях е и правото на фиксиран дивидент за определен период.

6) В какъв срок трябва да получа полагащите ми се дивиденти?

Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

7) Дължа ли данък върху получените дивиденти?

Физическите лица дължат данък при източника в размер на 5%. Юридическите лица не дължат данък печалба върху получените дивиденти (тъй като дружеството, което разпределя дивидент, вече е било обложено с данък върху печалбата, която в последствие разпределя), освен в някои особени случаи – например при дивиденти, разпределени от АДСИЦ (в този случай полученият дивидент се включва в данъчната основа и се облага по общия ред).

Заглавие на коментар: Седем основни неща, които трябва да знаете за дивидентите

  1. Камелия Лазарова, CFA, инвестиционен посредник КаролКамелия Лазарова, CFA, инвестиционен посредник Карол Автор

    патева:
    “Ако физическо лице получи дивидент на стойност по-голяма от 50000 лв. – то трябва ли да се регистрира по Закона за ДДС?”

    Не, не трябва. Полученият дивидент е необлагаем с ДДС, съответно – не влиза в изчислението на оборота за задължителна регистрация, тъй като в чл. 96 от ЗДДС е посочено, че регистрацията е задължителна за лица с облагаем оборот 50 000 лв. или повече.

    Също така, според чл. 46, сделките с “ценни книжа, установяващи права върху парични вземания” попадат в кръга на освободените доставки. И накрая, получаването на дивидент не би могло да се класифицира като независима икономическа дейност, а според чл. 3 “Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност”.

Напиши коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.