Репо сделки с акции

repo-sdelki-s-akcii

kakvo-e-repo-sdelkaРепо сделките са форма на финансиране, обезпечена с ценни книжа, най-често акции, базирана на договор за продажба на същите с уговорка за обратно изкупуване от насрещната страна на предварително определена бъдеща дата и на цена, по-висока от тази на покупката, такава, че формира съответна лихва на годишна база за периода на договора.

 

ИП Карол предлага на своите клиенти репо сделки - допълнително финансиране за търговия на БФБ срещу залог акции.

Условия по договора за репо сделки с акции:

Условия за репо сделки с акции


 успешни-репо-сделки-с-акции

Примери за репо сделки с акции

1.Сключване на репо договор / усвояване на финансиране

Клиент разполага с 10 000 акции от емисия Х, с пазарна цена 2 лева. В случай че емисията се приема като релевантно обезпечение от инвестиционния посредник, то клиентът можете да сключи договор за финансиране чрез репо със следните параметри:
Дисконт на обезпечението: 40%
Получено финансиране – сума на откриващата сделка по репо договора 12 000 лв.
Цена на откриваща сделка по репо договора: 1,200 лв.;
Стоп цена: 1,400 лв.– цена, при която клиентът ще трябва да довнесе допълнително обезпечение по репо договора;
Срок на договора: 6 месеца; Лихва на годишна база: 12%;
Цена на обратно изкупуване (цена на затваряща сделка) по договора: 1,272 лв.;
Сума на договора при сделка по обратно изкупуване: 12 720 лв.;

2.Маржин кол

Клиент разполага с 10 000 акции от емисия Х, с пазарна цена 2 лева и е сключил репо договор, с параметри: получено финансиране 12000 лв., срок на договора 6м., цена на откриваща сделка по репо договора 1,200 лв., лихва на годишна база 12%, стоп цена 1,400 и цена на обратно изкупуване 1,272 лв.
Ако пазарната цена на емисията Х спадне под уговорената в договора за репо стоп цена - 1,400 лв., това означава, че в срок до 10:00 часа на следващия работен ден клиентът следва да внесе допълнително обезпечение, така че общата сума на обезпеченията по договора да представляват минимум стойността на акциите по договора, изчислена на база стоп цената (10 000 бр. x 1.400 лв. = 14 000 лв.).

3.Предсрочно прекратяване

Клиент разполага с 10 000 акции от емисия Х, с пазарна цена 2 лева и е сключил репо договор, с параметри: получено финансиране 12000 лв., срок на договора 6м., цена на откриваща сделка по репо договора 1,200 лв., лихва на годишна база 12%, стоп цена 1,400 лв. и цена на обратно изкупуване 1,272 лв.
Клиентът решава да прекрати договора предсрочно след изтичането на, примерно, 3 месеца. За целта се подписва анекс към него, с който се променят следните параметри:
Цена на сделка по обратно изкупуване: 1,236 лв.;
Сума на договора за репо при сделка по обратно изкупуване: 12 360 лв.


preduprezhdenie-za-riskaПредупреждение за риска

Ползването на допълнително (маржин) финансиране за търговия с акции на БФБ е свързано с по-висок риск. Освен задължение за заплащане на дължимата лихва и първоначална стойност по контракта, при неблагоприятни обстоятелства на капиталовите пазари, за клиентите на този вид услуга може да възникнат и загуби от обезценка на заложените акции, както и допълнителни задължения. При този вид споразумения за клиента може да стане изискуемо предоставянето на допълнително обезпечение, като при забава или отказ за осигуряването му, инвестиционният посредник може да се удовлетвори от наличното обезпечение. В случай че е налице неизпълнение на задължение по споразумението от страна на ползвателя на услугата, освен дължимите суми като лихва и първично финансиране, клиентът дължи на посредника неустойки, обезщетения за вреди и разноските по събирането на вземанията, като ако ИП остане неудовлетворен за вземанията си съгласно уговореното, потребителят остава задължен за разликата. Последното не препятства правото на ИП да търси обезщетение за действително претърпени вреди и да се снабди с изпълнителен лист.Предупреждение за риска Ползването на допълнително (маржин) финансиране за търговия с акции на БФБ е свързано с по-висок риск. Освен задължение за заплащане на дължимата лихва и първоначална стойност по контракта, при неблагоприятни обстоятелства на капиталовите пазари, за клиентите на този вид услуга може да възникнат и загуби от обезценка на заложените акции, както и допълнителни задължения. При този вид споразумения за клиента може да стане изискуемо предоставянето на допълнително обезпечение, като при забава или отказ за осигуряването му, инвестиционният посредник може да се удовлетвори от наличното обезпечение. В случай че е налице неизпълнение на задължение по споразумението от страна на ползвателя на услугата, освен дължимите суми като лихва и първично финансиране, клиентът дължи на посредника неустойки, обезщетения за вреди и разноските по събирането на вземанията, като ако ИП остане неудовлетворен за вземанията си съгласно уговореното, потребителят остава задължен за разликата. Последното не препятства правото на ИП да търси обезщетение за действително претърпени вреди и да се снабди с изпълнителен лист.


Търгувайте на БФБ без притеснение от липса на капитал. Изберете ИП Карол - Вашият персонален брокер.

Свържете се с нас на телефон 02/4008 250 или ни пишете на Еmail: broker@karoll.bg

Очакваме Ви!

 

Отдел Българска Фондова Борса

Централен офис София

ул. Златовръх 1
София 1164

Работно време: 

понеделник - петък 09:00 - 18:00 ч.

Телефон: 02/4008 250

Еmail: broker@karoll.bg

 

 

 

Отвори реална сметка в Karoll Broker онлайн.

 

Отвори реална сметка